Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön, men detta ska ske i samverkan med de anställda. Arbetet ska organiseras så att det kan utföras i en sund och säker miljö, och förhållandena vad det gäller luft, ljud, ljus och vibrationer ska vara tillfredsställande. Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Som utgångspunkt ska allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall avlägsnas.

Ett kontorslandskap med många skrivbord

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön, men detta ska ske i samverkan med de anställda. Arbetet ska organiseras så att det kan utföras i en sund och säker miljö, och förhållandena vad det gäller luft, ljud, ljus och vibrationer ska vara tillfredsställande. Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Som utgångspunkt ska allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall avlägsnas.

Arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall ska framför allt ske med hjälp av Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). I arbetet ska arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka.

Skyddsombud

Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan organisation utses skyddsombud av arbetstagarna. Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De ska arbeta för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall, samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Relaterad info

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se