Akademiker i samhällsbärande professioner

Idéprogram

SRAT:s idéprogram är organisationens övergripande budskap och en ram för våra prioriteringar under förbundsmötesperioden fram till 2024. Idéprogrammet utgår ifrån fyra prioriterade områden med målsättningar. 

SRAT vill möjligöra ett långt och hållbart arbetsliv genom:

 • att alla medlemmar ska ha möjlighet till goda arbetsförhållanden och möjlighet till hälsofrämjande återhämtning
 • att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med hälsofrämjande insatser
 • att våra medlemmar ska ha en arbetsbelastning som ger ett hållbart arbetsliv under individens hela yrkeskarriär
 • att den individ som behöver ska få en ändamålsenlig arbetsanpassning eller arbetslivsrehabilitering
 • att arbetsgivare säkerställer en hållbar balans mellan verksamhetens krav och tillgängliga resurser samt kompetensförsörjning.

Värna en välfungerande lönebildning genom:

 • starka kollektivavtal
 • en hög organiseringsgrad i våra professioner och yrken
 • att akademiska och eftergymnasiala studier lönar sig och att våra medlemmar får en god löneutveckling över tid
 • att främja arbete med lönestruktur för att motverka godtycke och strukturell lönediskriminering i till exempel kvinnodominerade yrken
 • att främja arbete för saklig lönesättning där lön och prestationer hänger ihop
 • att chefer ska ha rätt kunskap och förutsättningar för sakliga löneprocesser.

Kunskap och kompetens ska löna sig genom:

 • att varje individ får möjligheter till livslångt lärande
 • att anställda får goda förutsättningar att fördjupa sin grundutbildning och utvecklas i profession eller yrke
 • att utbildning, kunskap och kompetensutveckling ska löna sig i arbetslivet
 • att SRAT:s medlemmar får en god livslöneutveckling 
 • att påverka beslutsfattare att möta framtidens kompetensbehov genom att förbättra utbildningskapaciteten på grundutbildningarna.

Trygga pensioner genom:

 • att pensionssystemet ska vara tryggt, begripligt och ge bättre kompensation för inkomstbortfall än idag
 • att bryta lönediskrimineringen i arbetslivet så att pensionerna blir jämställda mellan män och kvinnor 
 • att all lön under den yrkesverksamma tiden ska vara pensionsgrundande
 • att införa eller utveckla flexpension på våra avtalsområden
 • att studietiden måste ge mer i pension än idag.

Läs hela idéprogrammet här.