Akademiker i samhällsbärande professioner

Remisser och skrivelser

Här samlar vi de remissvar och skrivelser som SRAT och/eller föreningarna lämnat.

2021

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, DS 2021:17

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korsttidsarbete Fi 2021/01904

Direktiv för åtgärder om transparens i lönesättning

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

2020

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minmilöner i EU

Ökad trygghets för visselblåsare SOU 2020:38

En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med  av sjukdomen covid-19 - 2020-019829

Personlig skyddsutrustning 2020/017266

2019

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetsystem Ds 2019:2

Fredplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. DS 2018 nr 40

2018

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)

Åtgärder för stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (DS 2108:21)

2017

Kunskapsbaserad och jämlik vård. SOU 2017:48

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Skolkommissionen. SOU 2017:35

Svensk social trygghet i en glibaliserad värld SOU 2017:5

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

2015

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSF 2015:23

Vårdval logopedi

2014

Yrkeskvalifikationsdirektivet

2012

Harmoniserat inkomstbegrepp

Bättre behörighetskontroll

Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet

2011


Kompetens och ansvar

På väg mot en ny utbildning?

2010


Utrikesförvaltning i världsklass – En mer flexibel utrikesrepresentation (SOU 2010:32)