Akademiker i samhällsbärande professioner

Legitimerad logoped

Logopedi är läran om språk-, röst- och talstörningar samt behandlingen av dessa.

Vad gör en logoped?

Logopeden arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla olika typer av kommunikationsproblem och ät- och sväljsvårigheter.

Vanligast är att logopeden arbetar inom hälso- och sjukvård till exempel vid sjukhusens logopedmottagningar, stroketeam och i olika rehabiliteringsverksamheter.

På logopedmottagningen utreder och behandlar logopeden barn med olika typer av tal- och språkstörningar, personer med förvärvade tal- och språksvårigheter, röstproblem och stamning. Logopeden arbetar också med personer som har ät- och sväljsvårigheter.

Stroke, habilitering och skola

Arbetet inom strokeenheter och rehabilitering handlar framför allt om utredning och behandling av personer som fått svårigheter med tal, språk, kommunikation och/eller ätande och sväljning.

Många logopeder arbetar också inom habiliteringen, en verksamhetsform till stöd för barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel autismspektrumstörningar, utvecklingsstörning och cerebral pares.

I arbetet inom habilitering arbetar logopeder även med kommunikationshjälpmedel och alternativa kommunikationssätt. Logopeder ingår ofta i team och arbetar i samverkan med andra medicinska eller paramedicinska yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Specialverksamheter för barn med språkstörningar - språkförskolor och språkklasser - är exempel på andra verksamheter där logopeder är viktiga.

Logopeden arbetar också alltmer i skolan med utredning, hjälpmedelsordination och behandling av elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller språkstörning. Förebyggande och rådgivande verksamhet genom information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet är också en viktig del av logopedens arbetsuppgifter.

Som logoped kan du också ägna dig åt undervisning och forskning. Vissa befattningar kräver forskarutbildning. Konsult- och handledningsverksamhet blir allt vanligare. Endast ett fåtal logopeder arbetar än så länge i samhällssektorer utanför den offentliga sektorn. Det finns ett antal disputerade logopeder.

I arbetet kommer logopeder i nära kontakt med människor, vilket ställer stora krav på social förmåga.

Medlemskap

Du som är legitimerad logoped kan vara medlem i SRAT/Svenska Logopedförbundet. Du kan arbeta som logoped, chef, vara egen företagare eller forska. Det finns även möjlighet att vara studerandemedlem - gratis - under tiden du utbildar dig till logoped.
 
Svenska Logopedförbundet är en förening inom SRAT, ett av Sacos medlemsförbund. Cirka 85 procent av Sveriges logopeder är medlemmar.
 
På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. De har kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd i frågor som handlar om ditt arbetsliv. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik.

På arbetsmarknaden finns olika kollektivavtal. Du som jobbar inom landstinget omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetar du inom statlig sektor omfattas du av avtalen som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket. På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna som gäller alla legitimerade audionomer på de företag som omfattas.

Studera till logoped

Logopedutbildningen omfattar 240 hp, det vill säga fyra års heltidsstudier. Du kan studera i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå och Uppsala. Läs mer på studera.nu

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen som Socialstyrelsen tagit fram tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.