Akademiker i samhällsbärande professioner

www.akademikeralliansen.org 2017-06-27

Ändringar i Allmänna bestämmelser

SRAT som ett av förbunden i AkademikerAlliansen har nu träffat överenskommelse om förändringar i det centrala kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) som gäller för alla anställda i kommuner, landsting, regioner och Pacta-företag. Ändringarna började gälla 1 april 2017 med något undantag.

Några av de viktigare förändringarna

Många av förändringarna är i linje med AkademikerAlliansens yrkanden om bättre villkor för att stödja ökad flexibilitet för individen och villkor som ger bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och friskare arbetsplatser. För att stödja friskare arbetsplatser har bland annat avtalets första paragraf ändrats till tydligare skrivning om att tillämpning av avtalsvillkoren skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och att ökat inflytande i arbetstidens förläggning ger ökade förutsättningar för engagemang och arbetsglädje. Ny bestämmelse (protokollsanteckning) ger enskild medlem möjlighet att med sin chef komma överens om arbetstidens förläggning oavsett om det gäller vanligt schema eller om arbetstiderna fastställs på annat sätt. Tidigare var det formellt endast facklig organisation som förde talan om schema innan arbetsgivaren slutligen bestämde hur det skulle se ut. För att understryka hur viktigt det är att jour och beredskap endast ska användas om inget annat är möjligt har befintlig text om detta flyttats till första stycket. Gräns för högre ersättning vid beredskap har sänkts (130 timmar istället för 150) och ersättning för både jour och beredskap under helg har förhöjts (110 procent istället för 100) – med syfte att minska användningen.

Det är meningen att semesterledighet ska läggas ut under året för att ge vila och rekreation. I och med att antalet dagar som är möjliga att spara sänks från 40 till 30 blir det ännu viktigare att arbetsgivaren ser till att de anställda kan ta ut semesterledighet. En övergångsbestämmelse innebär att den nya bestämmelsen gäller fullt ut från och med år 2023. (Berör de som idag har 40 sparade semesterdagar).

Ändring har skett angående hur bisyssla ska hanteras. Nu ska medlem självmant anmäla och lämna uppgifter om bisyssla men det finns samtidigt en tydlig regel om arbetsgivarens skyldighet att medvetandegöra dels en gång per år i samband med utvecklingssamtal och dels på annat lämpligt sätt.

Senaste nyheter

21 december 2017, 10:34

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

21 december 2017, 09:06

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

20 december 2017, 15:57

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...