Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-02-17

Lägesrapport
Avtalsförhandlingar kommun/region

En viktig fråga för oss är arbetstidsfrågor och arbetsmiljöfrågor kopplat till ett längre arbetsliv. Det handlar också om att villkoren måste vara attraktiva för akademiker för att dessa grupper ska kunna attraheras av en anställning i kommuner och regioner samt att studenter ska välja att utbilda sig till dessa yrken.

Vi lever i en verklighet där många av de yrkesgrupper som finns inom Akademikeralliansen utgör bristyrken på arbetsmarknaden. Det betyder att möjligheter att teckna attraktiva lokala kollektivavtal samt bra individuella lösningar är viktigt för att uppnå en bra bemanning. I dessa situationer tas mycket av dygnets tider i anspråk av arbetsgivaren i form av övertid, jour och beredskap, vilket i långa loppet leder till ett allt intecknat liv där privatliv allt mer blir beskuret av jobbets ramar och krav. Villkoren måste därmed värna om privatlivets tid. Vidare vill vi förbättra villkoren gällande föräldrapenningtillägget samt modernisera grunderna för ledighet på grund av enskild angelägenhet.

Under december 2019 tecknades en principöverenskommelse mellan AkademikerAlliansen och SKR för att teckna ett nytt omställningsavtal, KOM-KR. Det innebär att gamla KOM-KL och TLO-KL läggs samman. Det arbetet pågår nu mellan parterna och målsättningen är det ska vara klart under våren. Avtalet ska möjliggöra att arbetsgivare ska kunna ansöka om medlem för att finansiera omställning för arbetstagare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. Det kan betyda tidig lokal omställning genom förebyggande insatser där arbetstagaren får breddad kompetens för att ta annat arbete hos arbetsgivaren eller att omställningsersättning utfaller till arbetstagaren som berörs. Vidare möjliggör avtalet vissa insatser kopplat till rehabiliteringssituationer. Omställningsfrågan och avtalets verkan är en viktig samverkansfråga mellan lokala parter där våra fackliga företrädare är viktiga. Åtgärderna finansieras genom att arbetsgivarna inom regioner, kommuner och SOBONA avsätter medel till detta ändamål.

Lokalt har löneöversynerna inom regioner och kommuner dragit igång vilka har sin utgångspunkt i löneavtalet HÖK-T. De fackliga företrädare som är aktiva i lönedelegationerna har en viktig roll i dialogen med arbetsgivaren gällande processen och de prioriteringar som görs. Alla delegationer har en förhandlare på kansliet till sitt stöd i arbetet i löneöversynen men det är av stor vikt att man som medlem tänker igenom det man vill få fram i sitt medarbetarsamtal och i sitt lönesamtal. Det är viktigt att lönen knyts till individen och hens prestationer samt till förståeliga lönekriterier som är väl kända på arbetsplatsen. Som arbetstagare ska man förstå på vilka grunder den nya lönen vilar. Det är viktigt att fackliga företrädare fångar upp frågor som gäller löneprocessen och kan då framföra synpunkter och kritik gällande detta. Det är individen som lönesätts och inget annat. Avtalet innebär inte några lönepotter eller garantinivåer utan ska sättas individuellt och differentierat. Det är av stor vikt att hög måluppfyllelse genererar en god löneutveckling samt att en karriär hos en arbetsgivare ger utväxling. Ett sätt att verka för detta på lång sikt är att lönespridningen blir bättre och att den inte krymper.

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...