Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-10-17

Plan för återgång i arbete – ny uppgift för arbetsgivaren

Från och med 1 juli 2018 så finns en skyldighet för arbetsgivaren att ta fram en plan för återgång i arbete då en anställd förväntas vara frånvarande från arbetet en längre tid på grund av sjukdom.

Planen ska vara ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta återgång i arbete. Den ska om möjligt tas fram tillsammans med den anställde, som aktivt ska medverka i sin rehabilitering.

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete utgör även ett underlag när det blir aktuellt för Försäkringskassans att handlägga sjukskrivnings-och rehabiliteringsärenden för den anställde.

Planen ska finnas hos arbetsgivaren och Försäkringskassan kan vid behov begära att den lämnas in.

När ska planen tas fram?

Grundregeln är att om den anställde förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar ska arbetsgivaren ta fram en plan för återgång och den ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Bedömningen av tidsperioden grundas på de den anställdes inlämnade läkarintyg.

Till hjälp för arbetsgivaren har Försäkringskassan på sin webbplats en mall  som kan användas när planen för återgång i arbetet ska tas fram. Av mallen, och hjälptexterna till den, framgår hur olika situationer kan hanteras. Det väsentliga är att arbetsgivaren dokumenterar sjukfrånvaron och vilket ställningstagande som arbetsgivaren gör vad gäller planeringen av rehabiliterande åtgärder.

På sin webbplats ger Försäkringskassan exempel på situationer när arbetsgivaren inte behöver ta fram en fullständig plan:

  • Om arbetstagaren förväntas kunna återgå helt i arbete inom 60 dagar, så behöver du bara dokumentera ditt ställningstagande istället för att ta fram en plan. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan börja arbeta inom 60 dagar, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt. 
  • Om arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser och oavsett sjukskrivningens längd, så behöver du bara dokumentera skälen till det. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan återgå i arbete utan insatser, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.
  • Om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att återgång i arbete inte är möjligt, inte ens med rehabiliterande åtgärder, så behöver du inte ta fram en plan utan dokumenterar bara ditt ställningstagande. Om du är tveksam eller om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt kan återgå i arbete, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.
  • Om arbetstagarens hälsotillstånd för tillfället innebär att hen inte kan delta i planeringen får planen vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. Du behöver då bara dokumentera ditt ställningstagande

En arbetsgivare kan få bidrag för att köpa in stöd från företagshälsovård eller liknande aktör, för att ta fram en plan för återgång i arbete. Bidraget, arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, söks från Försäkringskassan.

Fackliga konsekvenser

Eftersom det ska finnas rutiner kring rehabilitering hos arbetsgivaren och detta regleras i Arbetsmiljölagen och föreskrifter så är det lämpligt att se till att den nya planen för återgång i arbetet blir tydliggjort i arbetsplatsens rehabiliteringsrutiner.

Som anställd är det bra att veta att en plan ska göras när man har en längre sjukfrånvaro och att man förväntas medverka i denna.

Det kan vara av betydelse att veta att arbetsgivare har en skyldighet att ta fram en plan men att det finns undantag och möjlighet att skjuta fram de konkreta åtgärderna, det viktiga är att arbetsgivaren dokumenterar att man satt sig in i den enskilda sjukfrånvaron och dokumenterat sitt ställningstagande.

Reglerna för detta finns både i Socialförsäkringsbalken  30 kap och i Arbetsmiljölagen  3 kap 3a§ och föreskriften AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering och AFS 2001 :1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...