Akademiker i samhällsbärande professioner

Engagera dig - du behövs!

Medlemmarnas villkor på den enskilda arbetsplatsen är viktiga och av hög prioritet. Lagar och kollektivavtal skapar ramar för hur denna lokala verklighet ska se ut och formas, exempelvis genom att arbetsgivarparten och arbetstagarparten tecknar lokala kollektivavtal. För att övervaka och förbättra våra medlemmars villkor på det lokala planet behövs du som lokalt ombud.

Ni på arbetsplatserna är specialister på den verklighet som ni själva befinner er i och som är föremål för lokala diskussioner och förhandlingar. Dessa lokala specialkunskaper kan aldrig centrala företrädare ersätta. Många gånger är det de mindre frågorna och besluten på den enskilda arbetsplatsen som får stor inverkan på villkoren för den enskilde individen.

En vanlig fråga som ställs är "Vad gör facket?"
Den fråga som borde ställas är "Vad gör vi?"

Den grundläggande gemenskap som ett fackförbund vilar på är det som legat till grund för alla de lagar och villkor som vi i dag omfattas av på arbetsmarknaden. Inom den så kallade svenska modellen har vi en lång tradition av att förhandla och lösa frågor från lokal till central nivå. Det fackliga medlemskapet och lokala ombudsrollen är två viktiga grundfundament för vårt inflytande på den enskilda arbetsplatsen och i dialogen med den lokala arbetsgivaren.

Ska vi höras och få framgång i våra frågor på den enskilda arbetsplatsen behöver vi också organisera oss på olika sätt. Hur detta ser ut kan se olika ut beroende på arbetsgivare men det alla har gemensamt är att vi som arbetstagare behöver se över hur vi blir representerade gentemot arbetsgivaren. 

Samverkan är viktig

Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen är viktiga när det gäller vår möjlighet till inflytande på arbetsplatsen. Medbestämmandelagen ställer tydliga krav på arbetsgivaren att informera och förhandla med de fackliga organisationerna om frågor som berör våra medlemmar verklighet och där fackets medlemmar vanligtvis har ett intresse i frågorna. När det gäller de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna ställer Arbetsmiljölagen samt en mängd föreskrifter, krav och skyldigheter på arbetsgivaren där dessa frågor måste skötas systematiskt. Dessa lagar möjliggör inflytande för oss inför beslut och kring frågor som berör vår yrkesvardag och arbetsplatsens beskaffenhet. Det vi behöver göra är att ta den möjligheten att påverka. Detta kan vi göra genom att utse lokala ombud och skyddsombud. Många av dessa frågor sköts väldigt ofta i samverkan genom olika samverkansgrupper. För att tillämpa samverkan behövs ett samverkansavtal. Vi behöver därför fånga den här bollen för att få inflytande. Vi måste tala i våra egna lokala villkorsfrågor. Gör inte vi det riskerar vi att andra fångar bollen och driver frågor som inte alls verkar för våra intressen på det lokala planet.

Hur kan du engagera dig?

Här är några exempel på hur du kan engagera dig:

  • Företräda medlemmar, exempelvis i samverkansgrupp
  • Vara löneförhandlare eller sitta i lönedelegation
  • Vara skyddsombud
  • Vara kontaktperson
  • Vara en del av en lokal styrelse

På vissa sektorer är våra medlemmar få på enskilda arbetsplatser. Det är dock inget som hindrar att du ställer upp som lokalt ombud för SRAT och på så sätt kan bidra med inflytande i den lokala samverkansgruppen. Här kan du påverka de faktorer som ligger till grund för de beslut som arbetsgivaren kommer att fatta. Du kan även väcka frågor som du vill att arbetsgivaren tar tag i eller förändrar. Här kan du övervaka era anställningsvillkor och era arbetsplatsbundna frågor på ett bättre sätt än att endast som anställd delta i arbetsplatsträffar. I samverkansgruppen kan du yttra dig som ombud och för ett kollektiv. Detta är en styrka för dig och medlemmarna. Som ombud har du alltid stöd och rådgivning genom kansliets specialister och kan med hjälp av dem komma fram till ideer om hantering och lösning av frågor som ska avhandlas. Du blir också en viktig länk för medlemmar som behöver hjälp och stöd där du kan leda dem till rätt kontakt.

Utvecklingsmöjligheter

Att ta på sig en ombudsroll möjliggör en god utvecklingsmöjlighet för dig genom den kunskap du får kring olika frågor inom uppdraget samt genom den fackliga grundutbildning som du kan gå hos SRAT. Som kontaktombud behöver du inte kunna allt från början utan med stöd från SRAT kan du växa in i ditt uppdrag. Att ha en bakgrund som fackligt ombud ses därför i många sammanhang som meriterande då kunskaperna blir tillämpbara i andra yrkessammanhang.

I ombudsrollen kommer du även i kontakt med andra facklig företrädare från SRAT eller andra förbund där stora möjligheter till kunskapsutbyte ges samt möjligheter att driva vissa frågor tillsammans på en bredare front. Många beslut som berör våra medlemmar är en konsekvens av lokala politiska beslut, vilka slår igenom på de lokala arbetsplatsvillkoren. Som facklig företrädare kan du genom ditt representativa mandat nätverka med andra kontaktombud inom SRAT och medlemmar som berörs av besluten och tillsammans uppvakta politiker med synpunkter eller egna konstruktiva förslag på lösningar.

För att skapa förändring behöver du ställa dig fyra frågor:

  • Vad vill du påverka?
  • När ska du påverka?
  • Hur ska du påverka?
  • Vem vill du påverka?

Ditt fackliga engagemang är viktigt och uppskattat samt en stor vinst för dig och medlemmarna. För att du ska kunna agera som facklig företrädare behöver vi anmäla det till arbetsgivaren.

Anmäl till SRAT

Vill du bli facklig företrädare för SRAT kontaktar du förbundskansliet på e-post kansli@srat.se. Vill du veta mer ringer du oss på telefon 08-442 44 60.