Akademiker i samhällsbärande professioner

Personförsäkring vid uppdrag för svenska myndigheter i oroliga och krigsdrabbade områden

Personförsäkringar har i normala fall begränsningar vid krig. Dessa begränsningar berör sjuk-, sjukkapital-, diagnos-, olycksfall- samt livförsäkring. Med krig avses krigstillstånd, krigsförhållanden, krigsliknande oroligheter, inbördeskrig, revolution eller uppror.

Om du som försäkrad åker till områden utanför Sverige där krig råder trots att Utrikesdepartementet avråder från detta lämnas inte ersättning om försäkringsfallet är orsakat av kriget. Bryter krig ut under vistelsen i området gäller dock försäkringarna utan särskilda begränsningar under de första tre månaderna. Ersättning lämnas inte för försäkringsfall som inträffar vid deltagande i krig. Även till exempel militärt bevakningsuppdrag i FNs eller annan liknande organisations regi räknas som deltagande i krig under den tid man vistas i det område som uppdraget avser.

Innan du åker ut på uppdrag är det viktigt att du informerar dig om vad försäkringen exakt omfattar och kontrollerar att din arbetsgivare verkligen räknas som en statlig myndighet.

Ska du tjänstgöra i utlandet på uppdrag av svensk myndighet har du möjlighet att som medlem i SRAT kontakta Benny Granberg på Folksam. Du behöver förklara vart du ska åka samt vilken tidsperiod uppdraget och vistelsen gäller. Benny kan då lägga in specifikt i din personförsäkring hos Folksam att den gäller för försäkringsfall som har samband med krig eller krigsliknande politiska oroligheter utanför Sverige. Förutsättningen är att du är utsänd på uppdrag av svensk myndighet samt har din försäkring är hos Folksam.

Kontakt Folksam

Benny Granberg
08-772 81 59
benny.granberg@folksam.se