Akademiker i samhällsbärande professioner

Information om behandling av personuppgifter

SRAT värnar dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför SRAT samlar in och behandlar dina personliga uppgifter för medlemmar, potentiella medlemmar, motparter och medparter. SRAT behandlar inte personuppgifter för våra besökare, det gör däremot vår hyresvärd Sveriges Ingenjörer. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

SRAT är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till SRAT är följande:

SRAT
Box 1419
111 84 STOCKHOLM
08-442 44 60
kansli@srat.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

SRAT delar dataskyddsombud med de övriga Sacoförbunden. Dataskyddsombudet finns på Sacos kansli:

Dataskyddsombudet
Saco
Box 2206
103 15 Stockholm
08-613 48 00
dataskyddsombud@saco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

SRAT kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar SRAT, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshet och arbetsskada).
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar.
 • Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Få inkomstförsäkring och hälsoskydd som ingår i medlemskapet.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få förbunds- och föreningstidningar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten.
 • Få karriärrådgivning inklusive CV-granskning.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Kunna bli medlem i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Få ta del av framställd lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden SRATs stadgar, MBL och GDPR artikel 6.1.b, 6.1.c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. 

Därutöver behandlar SRAT dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är den rättsliga grunden SRATs stadgar samt GDPR artikel 6.1.f och 9.2.b. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

Lagringstid

Personuppgifter i exempelvis medlemslistor, sändlistor och deltagarförteckningar raderas efter att de har använts till det syfte som de skapades för.

Personuppgifter hänförliga till en förhandling eller arbetsrättslig rådgivning raderas efter 10 år, förutom förhandlingsprotokollet som därefter arkiveras hos TAM.

Personuppgifter på potentiella medlemmar raderas efter tre månader.

Personuppgifter i bokföring raderas efter sju år.

Personuppgifter på utträdda medlemmar raderas efter tre år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallade dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra och även ta emot personuppgifter från dem enligt GDPR artikel 6.1.b-c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. Följande mottagare och avsändare har eget personuppgiftsansvar:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar.
 • Arbetsgivarorganisationer – för genomförande av förhandlingar och framtagande av lönestatistik.
 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • Folksam – för medlemsförsäkringar.
 • Akademikerförsäkring – för medlemsförsäkringar.
 • Saco Folksam Försäkrings AB – för inkomstförsäkringen.
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som SRAT samarbetar med.
 • Saco-förbunden SULF, LR och Jusek med vilka SRAT har avtal om dubbelanslutning.

Uppgifter lämnas även enligt GDPR artikel 6.1.b och 9.2.b till följande mottagare som är personuppgiftsbiträden till SRAT:

 • Mysoft – för IT
 • Apsis
 • Linderoths tryckeri
 • A4 – för förbundstidningen Essens
 • Saco – för framtagande av statistik och fastställande av medlemsavgift
 • Evry
 • SopraSteria
 • Exakta group
 • Meridium
 • Nordlo
 • VMI – för e-post för HälsoAkademikernas styrelse
 • Forss Webservice AB – för e-post för Svensk Flygteknikerförenings styrelse

Gemensamt personuppgiftsansvar

SRAT har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
 • Saco-S.

SRAT förser AEA med personuppgifter avseende medlemmars namn och personnummer. Dessa uppgifter använder AEA för att ta fram statistik över SRAT:s medlemmars arbetslöshet och anslutningsgrad till a-kassan. Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen ligger på såväl SRAT som AEA. Det innebär att SRAT och AEA är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker inom AEA.

SRAT förser Saco-S med personuppgifter avseende medlemmars namn och personnummer. Dessa uppgifter använder Saco-S för att fullgöra organisationens uppgifter enligt de regler som Saco-S beslutsorgan fastställer. Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för den personuppgiftsbehandling som sker inom Saco-S ligger på såväl SRAT som på Saco-S. Det innebär att SRAT och Saco-S är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom Saco-S. Saco-S centralt och Saco-S lokalt utgör en enhet och kontaktförbunden är en del av denna enhet när kontaktförbundet agerar som Saco-S.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i förbundet

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Sysselsättning
 • Befattning/yrke/utbildning
 • Arbetsgivare/studieort

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • E-post
 • Telefonnummer
 • Sysselsättningsgrad
 • Examensår

Automatiskt beslutsfattande

 • Reducerad medlemsavgift första året efter examen
 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2018-05-04
 • 2019-08-28