Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda privatpersoner mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Som en del av integritetsskyddet ska den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Härmed informerar SRAT dig om vår behandling
av personuppgifter

De personuppgifter som du har lämnat i din medlemsansökan behandlas av SRAT för att fullfölja våra stadgeenliga förpliktelser gentemot dig samt våra förpliktelser enligt lag. Dina lämnade uppgifter kan i framtiden komma att kompletteras av information från till exempel förhandlingsprotokoll.

Personuppgifterna utgör underlag för förhandlingar, framtagande av lönestatistik, distribution av medlemstidning, debiterande av medlemsavgifter, professionsrelevant information och forskning samt information till Saco, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) och Folksam.

Personuppgifter kan för dessa ändamål komma att lämnas ut till berörda parter. SRAT har även lagstadgad skyldighet att lämna ut personuppgifter till andra, exempelvis Skatteverket.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som SRAT har i medlemsregistret är du välkommen att kostnadsfritt en gång per år komma in med en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till SRATs kansli, Box 1419, 111 84 Stockholm.

Det är av yttersta vikt att SRAT alltid har aktuella personuppgifter i medlemsregistret varför det är angeläget att snarast anmäla exempelvis ny e-postadress eller ny arbetsgivare till SRATs kansli. Du ändrar detta enklast på MIN SIDA (kräver inloggning). Eller skickar e-post till kansli@srat.se