En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2021-10-03

Remissvar psykisk hälsa

Svenska Logopedförbundet följer noga utvecklingen vad gäller den omfattande utredningen och omdaningen av svensk hälso- och sjukvård inom ramen för God och nära vård. I slutet av september besvarade förbundet remissen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (2021:6).

Logopeder behövs i primärvården

Huvuddragen i delbetänkandets (SOU 2021:6) slutsatser är att primärvården bör omstruktureras för att ge ett mer holistiskt, lättillgängligt och patientnära omhändertagande vid psykisk ohälsa. Utredningen betonar att fokus främst är ett förändringsarbete inom rådande strukturer och Svenska Logopedförbundet menar därför att det finns ett behov att se över vilka professioner som finns och vilka som borde finnas inom primärvården, inte minst med tanke på att logopeder arbetar med patientgrupper vars svårigheter ofta leder till psykisk ohälsa. Förbundet menar att om man enbart ser till befintliga professioner inom primärvården så förskjuts fokus från patienten till organisationen.

I en omställning till god och nära vård behöver stora delar av logopedin flyttas från specialistvården till primärvården för att patienterna ska få adekvat omhändertagande. Svenska Logopedförbundet betonar också att kunskapen om de svårigheter som logopeder behandlar generellt sett är låg och att logopeder därför behöver vara en del i teamarbetet runt patienten, både för att utföra direkt patientarbete men också för att handleda och utbilda vårdpersonal. Förbundet lyfter också vikten av att öka kunskap om kommunikation och ätande i relation till psykisk hälsa.

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling