En del av SRAT

2021-05-28

Neurorapporten är här!

Neurorapporten undersöker tillgången till neurologisk rehabilitering. Årets rapport visar på brister på många håll och behovet av logopeder lyfts fram.

Rapporten bygger på tusentals enkätsvar från Neuros medlemmar om deras erfarenheter och behov av neurologisk rehabilitering. Som underlag används också regioners egna analyser av huruvida de kan erbjuda rehabilitering enligt nationella riktlinjer, vilket de sällan kan.

Rehabilitering framstår som ett tydligt eftersatt område, jämfört med annan vård och behandling, och på många håll behövs fler anställda inom olika yrkeskategorier som exempelvis logopeder.

Ett helt kapitel i årets rapport lyfter fram logopedens roll. Det konstateras att det råder brist på logopeder, framför allt vid vård av strokepatienter, och att logopeder behöver ingå i fler multi-professionella rehabiliteringsteam.

Exempelvis får få närstående till personer med afasi tillgång till kommunikations-partnerträning trots att det är del av Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid stroke.

För att träning och uppföljning vid sväljsvårigheter ska fungera, både för personer som bor hemma och för dem som bor på särskilda boenden, behövs också logopeder i alla delar av vårdkedjan. Idag saknas det logoped i primärvård och kommunal omsorg i stora delar av landet.

Rapporten konstaterar precis det vi som förbund också lyfter i olika sammanhang: att det behövs logopeder i alla delar av vårdkedjan. Ojämlik tillgång till logoped leder till bristande insatser kring de två grundläggande områdena kommunikation och sväljning.

Läs mer hos logopeden.se 

Ladda ned hela Neurorapporten 2021

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling