En del av SRAT

Tidningen Logopeden nr 4 2021 2021-12-12

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders kompetensutveckling lyfter nätverket Sveriges specialistlogopeder behovet av formella specialisttjänster.

Bakgrund

Hälso-och sjukvården är ett kunskapsintensivt fält och behovet av specialiserad kompetens har på kort tid ökat starkt. År 2015 beslutade representanter från Svenska Logopedförbundet, logopedchefer och lärosäten om vilka kriterier som skulle gälla för logopedisk specialistkompetens. Specialistordningen för logopeder har tillkommit för att utveckla klinisk och teoretisk kunskap, främja kliniskt utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad klinisk karriärutveckling. Den specialiserade logopeden har en formell kompetens för att fungera som kunskapsförmedlare, mentor, metodutvecklare och ska stå för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Fler specialisttjänster behövs

Idag finns 24 specialistlogopeder men fortfarande saknas en tjänstestruktur som speglar kunskaps- och kompetensdifferentieringen. Därför vill nätverket för specialistlogopeder lyfta vikten av att det inrättas specialisttjänster för att formellt kunna möta hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens och för att säkerställa en klinisk karriärväg. Det kan noteras att flertalet hälsoyrken har inrättat specialisttjänster. Till exempel finns det idag över 100 specialisttjänster för psykologer, vilket bidragit till en påtaglig utveckling för denna profession.

Vi anser att fler verksamheter bör inrätta sökbara specialisttjänster för att specialistutbildade logopeder ska kunna bidra till verksamheterna med sina kompetenser. Tjänsterna bör innebära utökat ansvarsområde, avsatt tid för specialistuppdraget, lönepåslag vid tillsättning och en god löneutveckling. Vår bedömning är att tjänsterna bör vara kopplade till AID-koden 301014F som avser specialister inom kommun och region så att det lättare går att identifiera tjänsterna och lönespannet kopplat till dem. I Socialstyrelsens nationella yrkeskodverk finns specialistlogopeder angivna med särskild kod 41810.

Löneutveckling för specialistlogopeder

Vi önskar att ni chefer som har logopeder i er verksamhet diskuterar och konkretiserar hur ni kan arbeta för att det ska inrättas fler specialisttjänster för logopeder. Vi önskar också en diskussion kring och förslag på lönenivå och löneutveckling för de logopeder som tillsätts på dessa tjänster. Ett förslag är att löneutvecklingen för specialister förhandlas separat, kopplat till AID-koden.

Vårt nästa nätverksmöte är planerat till den 8 april 2022. Vi ser fram emot att få ta del av logopedchefernas synpunkter och hur ni arbetar för att tillvarata och utveckla logopedernas specialistordning.

Specialistbevis inom logopedi utfärdas av Svenska Logopedförbundet specialistråd sedan 2015.

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling