Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2020-03-31

Uppdaterade rekommendationer gällande covid-19

I tidigare nyhet här på hemsidan har Logopedförbundet informerat om att covid-19 påverkar logopeders arbetsmiljö. Nedan följer ytterligare och uppdaterad information gällande detta.

Områden där det blir särskilt tydligt att logopeders arbetsmiljö påverkas är bland annat vid ät- och sväljbedömningar samt insatser relaterade till trakeostomi och laryngektomi och test av hoststöt.

Covid-19 är en så kallad droppsmitta, och potentiell smittväg vid alla typer av sväljbedömningar. Vid mycket nära patientkontakt och samtidig undersökning av luftvägarna, exempelvis vid FUS, kan smittvägen dessutom bli aerosol. Enkelt uttryckt så kan man då smittas via mindre droppar än vid vanlig patientkontakt, eftersom de små dropparna färdas längre, och kan nå fram.

Arbetsgivaren har ansvar för riskbedömning av arbetsuppgifter genomförs, samt att förse arbetstagarna med skyddsutrustning och utbildning i hur denna ska användas om och när arbetsuppgifter där smittrisk föreligger ska genomföras. Arbetsgivaren har också ansvar för att hygienrutiner finns på plats. Både arbetstagarens och patientens trygghet ligger till grund för detta förhållningssätt.

Om annan vårdpersonal är inkopplad, och hen kan genomföra bedömningen, är detta ur patientperspektiv att föredra då det minimerar antalet fysiska kontakter för patienten. Detta är också värdefullt med anledning av att skyddsutrustning kan komma att bli en bristvara.

Mer information om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö, riskbedömning och skyddsutrustning finns att hitta här:

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/riskbedomningocharbetsmiljo.32307.html

Mer information från Folkhälsomyndigheten om beredskap i vården:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/

Senaste nyheter

04 augusti 2020, 13:10

IDDSI på svenska

Nu finns en remissversion av International Dysphagia Diet  Standardisation Initiative (IDDSI) på...

03 augusti 2020, 13:04

Covid-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...

15 maj 2020, 14:04

Logopedförbundets nya ordförande och styrelse vald

Nu har Logopedförbundets nya ordförande och styrelse valts. Under de kommande tre åren kommer...