En del av SRAT

2020-03-31

Uppdaterade rekommendationer gällande covid-19

I tidigare nyhet här på hemsidan har Logopedförbundet informerat om att covid-19 påverkar logopeders arbetsmiljö. Nedan följer ytterligare och uppdaterad information gällande detta.

Områden där det blir särskilt tydligt att logopeders arbetsmiljö påverkas är bland annat vid ät- och sväljbedömningar samt insatser relaterade till trakeostomi och laryngektomi och test av hoststöt.

Covid-19 är en så kallad droppsmitta, och potentiell smittväg vid alla typer av sväljbedömningar. Vid mycket nära patientkontakt och samtidig undersökning av luftvägarna, exempelvis vid FUS, kan smittvägen dessutom bli aerosol. Enkelt uttryckt så kan man då smittas via mindre droppar än vid vanlig patientkontakt, eftersom de små dropparna färdas längre, och kan nå fram.

Arbetsgivaren har ansvar för riskbedömning av arbetsuppgifter genomförs, samt att förse arbetstagarna med skyddsutrustning och utbildning i hur denna ska användas om och när arbetsuppgifter där smittrisk föreligger ska genomföras. Arbetsgivaren har också ansvar för att hygienrutiner finns på plats. Både arbetstagarens och patientens trygghet ligger till grund för detta förhållningssätt.

Om annan vårdpersonal är inkopplad, och hen kan genomföra bedömningen, är detta ur patientperspektiv att föredra då det minimerar antalet fysiska kontakter för patienten. Detta är också värdefullt med anledning av att skyddsutrustning kan komma att bli en bristvara.

Mer information om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö, riskbedömning och skyddsutrustning finns att hitta här:

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/riskbedomningocharbetsmiljo.32307.html

Mer information från Folkhälsomyndigheten om beredskap i vården:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

27 november 2020, 11:06

Ordförandeforum

Datum för ordförandeforum våren 2021 klara

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.