En del av SRAT

Slof Stockholms län 2020-08-27

Logopeder behövs i covid-rehab

Behovet av logopedisk kompetens i rehabilitering av covid-19-överlevare är stort. Lokalföreningen Slof Stockholms län har uppvaktat regionens politiker och tjänstemän.

Skrivelser till HSF och HSN

Lokalföreningen kontaktade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Hälso- och sjukvårdsnämden (HSN) i  juni. Slof Stockholms län hade sammanställt ett gediget kunskapsunderlag kring behovet av logopediska insatser efter covid-19-sjukdom. Behov av logopeders kompetens, både vad gäller sväljfunktion, röstfunktion samt kommunikation finns hos intensivvårdade patienter men även hos personer med lindrigare sjukdomsförlopp och potentiellt även bland icke-sjukhusvårdade patienter.

Lokalföreningens åtgärdsförslag

Slof Stockholms län föreslog HSF/HSN att ge vårdval logopedi ett tydligt uppdrag angående rehabilitering av patienter med kvarstående svårigheter efter covid-19. Eftersom logopeder inte finns representerade i primärvårdens rehabiliteringsteam önskade man att HSF ger möjlighet för teamet att remittera till logoped samt att ett arbete bör inledas för att förbättra samarbetet mellan primärvårdsrehabilitering och vårdval logopedi. 

 

HSF:s respons

Förvaltningens representanter menade i sitt svar att vårdval logopedi redan har i uppdrag att prioritera patienter från slutenvården och verkade därmed anse att inga vidare åtgärder behövdes för att tydliggöra logopeders roll i rehabilitering av covid-överlevare. HSF delade inte uppfattningen att primärvårdsrehabiliteringens teammedlemmar borde kunna remittera direkt till logoped. Förvaltningen bjöd in till fortsatt dialog. 

 

Möte med HSF

Som en följd av den skriftliga kontakten träffades företrädare för lokalföreningen och HSF i augusti månad .Det har nu visat sig att det är mycket få covid-19-patienter som kommit till primärvårdsrehabilitering och till vårdval logopedi och  det finns en oro på förvaltningen att patientgruppen  inte får den vård man har rätt till.

Vid mötet diskuterades också kunskapsnivån inom övrig primärvård. Lokalföreningen har kontakt med Akademiskt Primärvårdcentrum inom Region Stockholm, för att försöka öka kunskaperna i primärvården om logopediska insatser. Detta har aktualiserats i den rådande covid-19-situationen, men är också en chans att sprida kunskap om logopeders viktiga insatser mer generellt.

En längre version av denna artikel finns att läsa i tidningen Logopeden, nr 3 2020. 

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

06 september 2020, 12:00

Covid-19-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...