En del av SRAT

Journal of Voice 2019-06-03

Röstbesvär - en folksjukdom?

Förra året publicerades en artikel i Journal of Voice om prevalens av röstbesvär bland vuxna svenskar. Nästan 1,5 % angav att de hade omfattande problem med rösten och röstbesvär kan därmed betraktas som en folksjukdom.

I studien har man undersökt förekomsten av röstbesvär bland närmare 115 000 slumpvis utvalda vuxna mellan 18 och 104 års ålder via en hälsoenkät i Stockholmsregionen. Svarsfrekvensen låg på 64,9 %, det var alltså över 74 000 personer som svarade på enkäten.

Förekomsten av röstbesvär var nästan 17 %, varav 1,4 % hade omfattande problem. Kvinnor i yrkesför ålder rapporterade signifikant mer röstproblem än män. Däremot fanns inga könsskillnader bland personer över 65 års ålder. Bland personer i yrkesför ålder var lärare och personer i serviceyrken överrepresenterade i gruppen som angav röstbesvär. Man hittade inga signifikanta samband mellan förekomst av röstbesvär och socioekonomiska faktorer.

En inofficiell definition av vad som kännetecknar en folksjukdom är att tillståndet förekommer hos minst 1 % av befolkningen, vilket skulle innebära att röstbesvär kan betraktas som just en sådan. Artikelörfattarna menar att man vid hälsoundersökningar bör inkludera frågor om röst och kommunikation, inte minst för att dessa funktioner har stor betydelse för livskvalitet.

Läs mer om röstforskning i Logopeden nr 2 2019!

Forskningsartikeln har också gett upphov till följande rapport, tillgänglig att ladda ner:

Lyberg-Åhlander V, Fredlund P. Förekomst av röstbesvär i Stockholms län. Resultat från Stockholms läns folkhälsokohort. Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2019. Rapport 2019:2.

Ursprungsartikeln 

Lyberg-Åhlander, V., Rydell, R., Fredlund, P., Magnusson, C., & Wilén, S. Prevalence of Voice Disorders in the General Population, Based on the Stockholm Public Health Cohort. Journal of Voice

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.