En del av SRAT

Logopeden nr 1 2019 2019-02-10

Dysfaginätverksmöte 2018

Dysfagi är ett diagnosområde inom logopedin som ständigt växer. Under kortare och längre tidsperioder har dysfaginätverk i Sverige, t ex Svälj i Väst och Östsvälj, samlat logopeder och andra professioner som är engagerade i vården av personer med dysfagi till årliga konferenser.

Återuppväckt dysfaginätverk 2017

Läs mer om nätverksmötet 2017 i tidningen Logopeden

Dysfaginätverk 2018

Den 21 november 2018 var det dags för det andraa Nationella Dysfaginätverksmötet. Platsen var Rosenlunds Vårdcentrum i Jönköping och dagen vald för att ligga i anslutning till den Nationella Konferensen i Logopedi. Totalt var vi drygt hundra logopeder och glädjande nog även tolv dietister. Organisationsgruppen, bestående av Liza Bergström, Margareta Bülow, Maja Jägervall, Kajsa Lamm Laurin, Kristin Lindén, Marjory Norén, Johan Svebe och Julia Yli-Hukka, hade satt samman ett engagerande program med föreläsningar och aktiviteter/grupparbeten samt knutit kontakt med sponsorer som stod för lunch och kaffe.

Aktuellt inom dysfagiområdet

Förmiddagen inleddes med ett pass kortpresentationer av forskning, kliniska förbättringsprojekt och masterarbeten som sker i Sverige: BPFAS – Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale (Helena Johansson, logoped), Hur arbetar svenska logopeder med trakeostomerade patienter? (Sara Wiberg, logoped), Nutritionstillstånd hos vuxna med cerebral pares och gastrostomi (Kjersti Bruun Börjesson, dietist), KIS2018v2, protokoll för bedömning av sväljning (Maria Kjellholm, logoped), samt Måltiden och det kommunikativa samspelet i familjer med barn som har gastrostomi (Ellen Backman (logoped). Därefter följde två längre presentationer: logoped Kajsa Lamm Laurin föreläste under titeln ”Bara han äter – kraftfältet runt matbordet” och logoped och forskare Margareta Bülow gjorde en ”Tillbakablick på 25 år som dysfagilogoped”. Margareta bjöd på sina erfarenheter av bland annat utvecklingen av logopedens roll vid sväljningsröntgen för diagnostik och behandling av dysfagi, något som ledde till hennes doktorsavhandling; utvecklingsarbetet med kost och konsistenser för patienter med dysfagi samt internationella samarbeten som bland annat resulterat i bidrag till läroböcker. Ett imponerande och inspirerande yrkesliv! Tack, Margareta!

Avrapportering från arbetsgrupperna

Därpå följde korta redovisningar från de olika arbetsgruppernas arbete under året som gått och sista passet för dagen ägnades diskussioner i de olika arbetsgrupperna. Nya medlemmar kom till, vissa bytte grupp och en ny arbetsgrupp om instrumentella undersökningar bildades på initiativ av logoped Per Svensson. Det finns mycket att göra för att utveckla och kvalitetssäkra dysfagivården: riktlinjer och rutiner vad gäller identifiering av riskpatienter, diagnostiska metoder, behandlingsmetoder, utvärdering och utfallsmått. Arbetet i grupperna är viktigt och en bra början. Finns intresse från läsare att delta i någon arbetsgrupp, går det fortfarande att höra av sig till Liza Bergström!

Tack till Landstinget i Jönköping som stod för en suverän möteslokal och det IT-proffs som såg till att vi fick bästa ljud och bild! Än ett stort tack till organisationsgruppen, som även tog på sig att arrangera nästa års nätverksmöte. Efter handuppräckning, bestämdes mötet ta plats i Malmö.

Notera alltså redan nu: Nationellt nätverksmöte i dysfagi den 25 oktober, 2019, i Malmö. Kommittén som organiserar mötet i Malmö består av Liza Bergström (logoped, forskare), Margareta Bülow (logoped, forskare), Ylva Dernbrant (Dietist), Patrik Kullebjörk (logoped), Kristin Lindén (logoped), Jenny McGreevy (Dietist), Lizett Norin (logoped) och Marjory Norén (logoped).

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.