En del av SRAT

Tidningen Logopeden 2019-12-11

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten har rapporterats i detalj i tidningen Logopeden samt på logopeden.se

Närmare 500 logopeder svarade på enkäten och alla regioner finns representerade. Svaren bör tolkas med viss försiktighet men ger ändå en fingervisning på hur Sveriges logopeder ser på frågor som relaterar till kompetensutveckling, arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

Bristande rutiner för handledning och mentorskap

Över 60 % angav att arbetsplatsen antingen saknar rutiner för handledning av nyanställda eller att man inte känner till några sådana rutiner. 

Kompetens

En tredjedel av de svarande saknar kompetensutvecklingsplan. Knappt en tredjedel angav att de i stor eller mycket stor utsträckning har möjlighet att hålla sig uppdaterad med aktuell forskning och evidens medan över 40 % tycker att de i mycket liten eller liten utsträckning kan hålla sig à jour med forskningsläget. Endast 27 % upplever att arbetsgivaren uppmuntrar personalen att exempelvis ta masterexamen, medverka i forskning och utveckling, ansöka om specialistbevis och liknande.

Arbetsmiljö

Drygt 10 % anser att arbetsgivaren i mycket liten eller liten utsträckning uppfyller lagstiftningen vad gäller arbetstagarnas möjligheter att medverka i utformningen av arbetssituationen och nästan 20 % upplever att arbetsgivaren inte anpassar arbetsförhållandena till arbetstagarnas förutsättningar.

Produktionskrav

Nästan 56 % av de som svarat på enkäten har någon form av produktionskrav att förhålla sig till. Produktionskrav verkar vara mest förekommande i följande regioner: Stockholm, VG-region, Östergötland och Jönköping. Avsaknad av produktionskrav verkar framför allt finnas i skollogopedigruppen. Av de logopeder som har produktionskrav tycker 46 % att kraven är rimliga, 33 % upplever kraven som orimliga och resterande är osäkra eller kan inte bedöma.  

Vad irriterar dig mest på jobbet?

Vi har försökt analysera svaren tematiskt och hittar följande teman:

  • Resursbrist, stress, brist på kompetensutveckling
  • Brister i ledarskap och organisation
  • Administration, teknikstrul, icke-logopediskt arbete
  • Samarbetsproblem

 När trivs du bäst på  jobbet?

Det finns ett klart dominerande tema i kommentarerna kring när man trivs på jobbet: patientmötet. Framför allt handlar det om tillfredsställelsen i att ge goda insatser som gör skillnad för patienter eller elever, anhöriga och nätverk. Några nämner också att man trivs extra bra när man får ägna sig åt specifika patientgrupper eller metoder eller tar upp specifika exempel på situationer där man kände sig tillfreds i sitt arbete.

Läs mer på logopeden.se!

 

 

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

21 oktober 2019, 13:45

Kartläggning av kommunlogopedi i Skåne

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...