En del av SRAT

Tidningen Logopeden 2018-02-12

Tal- och språksvårigheter i samband med nattlig epileptisk hjärnaktivitet hos barn

I december 2017 disputerade specialpedagog Silje Systad vid Oslo universitet på en avhandling med titeln: ”Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.”

Silje Systad arbetar som specialpedagog på Solberg skole, som fungerar som en sjukhusskola i anslutning till Nationellt center för epilepsi i Sandvika utanför Oslo. Vid detta center utreds barn från hela Norge för epilepsi, och här finns ett kompetenscenter för ovanliga epilepsidiagnoser. Under utredningen, som pågår under en tid, får de sin undervisning på skolan. Här arbetar både logopeder och specialpedagoger.

 I arbetet på skolan har Silje träffat många barn med olika former av epilepsi, vilket väckte intresset att studera deras språkförmåga djupare. De grupper som hon specialiserat sig på är benign barnepilepsi, även kallad rolandisk epilepsi eller BECTS, och Landau Kleffners syndrom, även kallad acquired epileptic aphasia (AEA). De utmärker sig genom sömnutlöst epileptisk hjärnaktivitet, s.k. epileptiform aktivitet (EPFA), som anses störa sömnkonsolideringen under djupsömn, och därmed ge påverkan på den kognitiva utvecklingen hos barn.

Tre delarbeten

Avhandlingen omfattar tre delarbeten. Det första är en systematisk granskning av artiklar som jämför förekomsten av EPFA hos barn med respektive utan tal- och språkstörning. Över 10.000 artiklar spårades, och kvar blev 49 artiklar som uppfyllde de uppställda kriterierna. De redovisade 55 olika studier, som baserades på 2.793 barn. Förekomsten av EPFA studerades i grupperna, och risken för EPFA hos barn med språkstörning beräknades. Hos barn med tal- och språkstörning var förekomsten av EPFA 27,3 % och hos barn utan språksvårigheter bara 5,1 %. Språksvårigheter var vanligare än talsvårigheter vid EPFA. Hos barnen med språkstörning var nattlig EPFA vanligare än EPFA under dagtid. Risken för ett barn med språkstörning att också ha EPFA var 6 gånger större än för ett barn utan språkstörning (Odds ratio= 6,36). Detta är nya siffror som inte tidigare har presenterats.

Det andra delarbetet är en empirisk studie av 33 barn med sömnutlöst EPFA, i arbetet kallad nocturn epileptiform aktivitet (NEA), som jämfördes med 33 åldersmatchade och 66 språkmatchade barn med avseende på språklig förmåga och kognitiv nivå. Barnen bedömdes med en rad språkliga test, liksom med ett verbalt och ett icke-verbalt test ur Wechsler-skalorna. För barnen med NEA studerades även epilepsivariablers inverkan på språkliga funktioner. Resultaten visar, att barnen med NEA hade större svårigheter med språk än de matchade barnen, och att deras profil snarare visade på en språklig försening än en avvikande utveckling. Vissa tendenser till en avvikande profil fanns dock, men utan signifikanta resultat. Detta gällde snabb ordbenämning och ortografisk förmåga. Den icke-verbala förmågan var däremot inte sämre hos barnen med NEA än hos de övriga. För epilepsivariablers inverkan på språkfunktioner fanns inte heller några signifikanta resultat, men en tendens till påverkan av lokalisation av EPFA i hjärnan.

Det tredje arbetet sökte svar på frågan om vilka tidiga indikatorer på nattlig EPFA som kan finnas hos ett barn. Detta är av vikt för att underlätta eventuell remittering till EEG-undersökning. Arbetet är till större delen retrospektivt. Här jämfördes 26 barn med NEA med 25 åldersmatchade barn och 8 barn med språkstörning utan EPFA. De sistnämnda undersöktes med EEG för att utesluta EPFA. Uppgifter hämtades dels ur journaler, dels ur föräldraenkäter ang. EPFA, resp. tänkbara tecken på detta, såsom sömnsvårigheter, ljudkänslighet, påverkan på språkutvecklingen etc. Resultaten visar att tidiga tecken på EPFA framför allt är kognitiva svårigheter gällande språk och exekutiva funktioner, särskilt förändringar i förmågan (stagnation, regression, fluktuation), sömnsvårigheter och ljudkänslighet.

Avhandlingens slutsatser

  • EPFA förefaller vanligare hos barn med språkstörning än man tidigare trott.
  • Ett samband mellan språkliga svårigheter och NEA tycks föreligga: generellt sämre språkförmåga finns hos barn med NEA.
  • Förändrad språkutveckling kan vara ett symptom på NEA. Språkstörning kan vara det enda symptomet på NEA.
  • Indikatorer för NEA är misstänkta anfall, sömnsvårigheter, ljudkänslighet och kognitiva och språkliga svårigheter, särskilt förändrad förmåga.
  • Barn med två av ovanstående symptom bör remitteras till EEG-undersökning under sömn.

Silje Systads avhandling sätter ljus på frågan om vilken betydelse EPFA har på språkförmågan hos barn. Det är särskilt vid riklig EPFA som den språkliga och kognitiva utvecklingen påverkas, och då kan antiepileptisk medicin behöva sättas in. Rekommendationen är att de barn som misstänks ha EPFA som kan störa språkutvecklingen bör undersökas med sömn-EEG.  Det är just där man upptäcker den här formen av EPFA som kan vara negativ för den språkliga och kognitiva utvecklingen. Det är dock inte alltid självklart att så blir fallet, eftersom man länge ansett att enbart synliga anfall ska behandlas med antiepileptisk medicin, och därför utreds ofta inte barn med misstänkt EPFA. Min förhoppning är, att Siljes avhandling kan hjälpa till att förändra den situationen.

 

Litteratur:

Systad, Silje. Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments. Series of dissertations submitted to the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo (2017) No 275.

Systad Silje, Björnvold Marit, Markhus Rune, H. Lyster Solveig-Alma. Watch the Language! Language and linguistic-cognitive abilities in children with nocturnal epileptiform activity. Epilepsy & Behavior 66 (2017) 10-18.

 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:05

God Jul och Gott Nytt År!

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

05 december 2018, 15:59

Fler skollogopeder behövs!

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

05 december 2018, 12:00

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...