En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-05-01

Vad säger Slof om riktlinjerna för MS och Parkinson?

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Svenska Logopedförbundet betonar vikten av att logoped ska vara en obligatorisk profession i de multidisciplinära teamen.

Svenska Logopedförbundet välkomnar de nationella riktlinjerna för vård vid MS och Parkinsons sjukdom, men anser att nationella riktlinjer bör reflektera den kunskap som finns att tillgå,inte helt utesluta hela kunskapsfält p g a valet av metod för evidensgranskning. I sin nuvarande form är riktlinjerna inte användbara för logopeder i deras kliniska arbete.

Det är en brist att Socialstyrelsen inte tydligt anger vilka professioner som bör ingå i de multidisciplinära teamen. Vi anser också att logoped bör vara en obligatorisk profession inom teamen. Nuvarande skrivning kring teamens utformning måste formuleras om så att det inte framstår som att flertalet av de professioner som nämns i de multidisciplinära teamen är utbytbara mot varandra. Det är en allvarlig brist att det helt saknas rekommendationer avseende röst-, tal- och kommunikation.

Slutversionen av riktlinjerna publiceras i december 2016.

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...