En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-12-15

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka elevernas måluppfyllelse. En summering av Slofs remissvar följer här, remissvaret finns även tillgängligt i sin helhet.

Svenska Logopedförbundet välkomnar många av utredningens förslag och är mycket positiva till att logopedens roll för elever med grav språkstörning förtydligas. Vi vill även poängtera att många elever med hörselnedsättning behöver stöd i språkutvecklingen och att logopede rkan bidra till en kommunikativt tillgänglig miljö även för denna elevgrupp.'

Logopeder behöver i mycket högre grad än idag finnas inom elevhälsa, i de tilltänkta SAK-miljöerna, som ny yrkesgrupp på SPSM:s regionkontor och som potentiella samordnare i de regionala naven.

Det finns stora risker med att tillämpa en alltför snäv definition av grav språkstörning. Stora grupper av elever med omfattande språkliga svårigheter riskerar att exkluderas från tillgång till de föreslagna SAKmiljöerna och från tillgång till samordningsinsatser via regionala nav, trots att eleverna har behov av samma typer av stödinsatser som vid såkallad “primär” språkstörning. Definitionen ligger dessutom inte i linje med aktuell forskning och konsensus.

Vi är mycket positiva till utredningens rekommendation att utvidga statens satsning på personalförstärkning inom elevhälsa till att även omfatta logopeder. För att säkerställa likvärdighet rekommenderar vi dock att logoped blir en obligatorisk profession i elevhälsan.

Hur har andra organisationer/intressenter reagerat på utredningens förslag (ett urval)?

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...