En del av SRAT

Logopeden 3/16 2016-09-19

Ljus framtid för skollogopedi

Marika Habbe är en av logopederna vid Resurscenter tal och språk. Vad är hennes reflektioner kring betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”?

Logoped i statlig tjänst

Sedan ett år tillbaka är Marika Habbe en av logopederna på Resurscenter tal och språk, en enhet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Teamet från Resurscenter tal och språk utreder tillsammans enskilda elever på skolans uppdrag, de ger specifika råd till skolpersonal samt utformar kurser och utbildningsmaterial.

Marika Habbe

–Nu har jag hela Sverige som arbetsfält och faktum är att vi i dagsläget inte har några direkta väntetider för utredning. Kanske är det en följd av ökat antal skollogopeder, eller att vår verksamhet inte är så känd, funderar Marika.

Informationsmaterial och fortbildning

En av Marikas första arbetsuppgifter var ingå i den tvärprofessionella arbetsgrupp som arbetade fram skriften ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola”, en publikation som för övrigt har haft en strykande åtgång sedan den kom ut förra året.

Intresset för kompetensutveckling kring språkstörning är mycket stort; SPSM:s kurser och konferenser om grav språkstörning blir snabbt fullbokade. Marika berättar att man på SPSM diskuterar att utöka utbudet av kurser och andra kompetenshöjande insatser om grav språkstörning, framför allt för pedagoger, men kanske också för modersmålslärare, skolpsykologer och för den växande gruppen skollogopeder.

Förbättrad skolsituation för elever med grav språkstörning

I slutbetänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” lämnas flera förslag för hur elever med grav språkstörning ska få bättre stöd på hemmaplan. Man föreslår bland annat ökad samverkan mellan stat, landsting och kommuner, inrättande av så kallade SAK-miljöer och regionala nav med samordnare som följer eleven genom hela skoltiden.

Elevhälsologopeder och ökad likvärdighet

I utredningen konstateras det att logopeder bör vara en del av elevhälsan, i betänkandet skriver man att de flesta skolhuvudmän skulle behöva tillgång till logoped, vilket inte bara skulle gynna elever med språkstörning utan även andra elevgrupper.

I slutbetänkandet framgår att det finns önskemål om ett mer specialiserat stöd till skolorna, vilket möjligen skulle kunna öppna upp för fler logopeder även inom SPSM.

–Vi logopeder står för spetskompetens och har ett helhetsperspektiv på individen, menar Marika.

Om Marika Habbe får sia om framtiden, ser vi både fler logopeder inom SPSM och logopeder som en självklar profession i elevhälsan. Hon tror att Resurscenter tal och språk på sikt kan få en ännu mer strategisk och övergripande roll som ett nationellt kompetenscentrum för språkstörning.

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...