En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2015-10-12

Vad anser Stockholms logopeder om vårdval logopedi?

2014 genomfördes en revision av delar av vårdval logopedi i Stockholms läns landsting (SLL) som påtalade en del brister inom systemet. Under början av 2015 framkom också att kostnaderna för vårdvalen i Stockholm generellt ökat lavinartat vilket ledde till att den styrande alliansmajoriteten i mars beslutade att de redan låga ersättningarna inom vårdvalet skulle sänkas med 5%. I detta bistra läge, och som en del i förbundets pågående påverkansarbete gentemot SLL med att påtala behovet av förändring av ersättningssystemet inom vårdval, genomförde Slof en enkät bland medlemmar i Stockholm.

Svarsfrekvensen i enkäten uppgick till 58 %. Det inflexibla systemet och de alltför låga odifferentierade besöksersättningarna leder till höga produktionskrav, orimlig arbetsbelastning och stress hos logopederna. Enkätsvaren visar också att samverkan och samarbete med andra professioner och verksamheter blir lidande som följd av vårdvalsmodellens utformning. Det är också en anmärkningsvärt stor andel som inte alls upplever att man får den kompetensutveckling man behöver för att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning och nya behandlingsmetoder. 

Över 70 % anger att ersättningsnivåerna inte alls är långsiktigt hållbar för verksamheten där de arbetar. Generellt höjd ersättning är den enskilt viktigaste faktorn som medlemmarna önskar att förbundet pläderar för, tätt följd av att säkerställa resurser för kompetensutveckling och fortbildning. Man efterfrågar också tydligare prioriteringar och högre grad av differentiering i besöksersättningar.

 

Slutsatser och åtgärder

 Resultatet av enkäten bekräftar till stor del den bild av vårdvalets utveckling och konsekvenser för logopederna som redan kommit förbundsledning och ombudsmän till del under de senaste åren.

Slof har redan bemött den revision som genomfördes av delar  av vårdvalet under 2014, samt har pågående kontakt med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i deras arbete med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för 2016. I vår kontakt med både politiker och tjänstemän har vi tagit fasta på medlemmarnas önskemål om höjda och differentierade ersättningar, samt på de förslag för ett förbättrat vårdval i logopedi som revisorerna framförde. Också resultatet av enkäten kommer att förmedlas till politiker och tjänstemän inom SLL för att ytterligare påpeka hur akut behovet av ett bättre utformat system är. 

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...