En del av SRAT

2015-10-14

Revision - en kvalitetssäkring

Revision av vårdval logopedi inom Stockholms läns landsting innebär en en kvalitetssäkring av barnlogopeders arbete. Det skriver Astrid Frylmark, Carmela Miniscalco, Birgitta Rosén och Cecilia Skoglund, som samtliga deltog i översynen av vårdvalslogopedin i Stockholm under 2014. Nästan femtusen patientbesök granskades. Fokus låg på barn med språkstörning och dyslexi, då dessa två grupper dominerar vårdvalet.

Medicinska revisioner förekommer regelbundet inom logopedi och andra verksamheter. Landstinget har en skyldighet att följa upp att avtalen följs.Sedan vårdvalet inom logopedi infördes i Stockholm år 2009 har det skett en 80-procentig volymökning av antal besök till logoped. Kostnaderna har därmed ökat från 50 miljoner kronor år 2009 till 165 miljoner år 2014. Beställarna, dvs. SLL, tog därför initiativ till revisionen. Den främsta anledningen till det var att de ville ta reda på varför kostnadsökningen var större än befolkningsökningen. Avsikten med revisionen var även att uppmärksamma förbättringsområden och ge förslag på hur bristerna skulle kunna åtgärdas både ur utförarnas och beställarnas perspektiv. Några ekonomiska aspekter på Vårdvalet har inte ingått i revisorernas uppdrag.

 Frågeställningar inför revisionen var: 

  • Går det att finna orsaker till volymökningar av besök inom Vårdval Logopedi?
  • Hur följs avtalens krav gällande registrering och fakturering?
  • Vilken är kvalitén på gjorda insatser; utredningar, behandlingar, journalföring och intyg?

Resultat                                                                                                                           Orsaker till volymökningar är bland annat ofullständiga remisser som inte borde ha accepterats, alltför stor fokusering på fonologi trots att andra, mer omfattande språkliga svårigheter tycks föreligga samt att barn som är inskrivna i exempelvis habilitering har parallella behandlingsbesök inom vårdval logopedi. Revisorerna fann också att regelverket för rapportering av besök behöver förtydlligas och följsamheten till befintligt regelverk behöver bli bättre. Vad avser vårdens kvalitet, menar revisornerna att det ofta saknas syfte och mål med behandlingen. Det framkom sällan i dokumentationen att språkförståelsen var formellt testad. Vid flerspråkiga patienter förekom sällan tolk. 

Att ställa respektive att klassificera diagnos
Genom revisionen har framkommit att det råder en stor osäkerhet och många missförstånd inom logopedkåren när det gäller skillnaden mellan att ställa respektive klassificera diagnos. Diagnos ska ställas utifrån kliniska iakttagelser och formuleras i ord samt klassificeras enligt ICD-10 (WHO, 1997). Rrevisorerna fick många nya insikter och har kontaktat bl.a. Svenska Logopedförbundet för att skapa möjligheter för nödvändig kunskapsspridning inom detta område. 

Revisorernas rekommendationer till beställarna (i urval)                                                        Förtydliga ansvarsfördelning mellan logopeder inom olika verksamheter samt mellan Vårdval, särskola och skola. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) planerar att förtydliga uppdraget gentemot de olika huvudmännen.

Inrätta logopedtjänster i neuropsykiatriska utredningsteam.

Skapa möjligheter för utbildning och samverkan mellan logopedmottagningar och Barnhälsovården. HSF planerar att i samråd med Barnhälsovården ha utbildning om riktlinjer för remittering till logoped. 

Förtydliga regelverk, vårdprogram och riktlinjer. HSF planerar revidering av Rapporteringsanvisningar, utbildningar i rapporteringsförfarande och en revidering av Förfrågningsunderlaget.

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...