En del av SRAT

Uppsatspris till Gunnar Bjuggrens minne

Logopedförbundet delar vart tredje år, i samband med förbundsmötet, ut ett uppsatspris i logopedi om 5 000 kronor ur Gunnar Bjuggrens minnesfond. Syftet är att stimulera och uppmärksamma de studenter som genom sina examensarbeten bidrar till professionens utveckling.

Kriterier

Färdigställda och godkända magisteruppsatser i ämnet logopedi kan nomineras för utmärkelsen och uppsatsen får maximalt vara tre år gammal vid inlämnandet. Alla författare måste vara medlemmar i Logopedförbundet. 

Uppsatserna bedöms enligt följande:

  • Uppsatsens relevans för professionen
  • Uppsatsämnets aktualitet
  • Avgränsningarnas ändamålsenlighet och tydlighet
  • Relevans i metodval och teoretiska resonemang
  • Struktur och stilistisk utformning

Jury

Logopedförbundets styrelse samt representanter från logopedutbildningarna utgör jury. Dess beslut kan inte överklagas. 

Pris

Prissumman 5 000 kr delas mellan uppsatsförfattarna. Dessutom får vinnarna äran att presentera sin uppsats på ett av förbundets lunchseminarier. 

Skicka in ditt bidrag till info@logopedforbundet.se.

Deadline: 31 januari 2023.