Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Sloss

Svenska Logopedförbundets studentsektion (Sloss) är en studentorganisation bestående av logopedstudenter från hela Sverige. Ett av Sloss främsta syften är att göra inträdet på arbetsmarknaden så smidig som möjlig för logopedstudenter. Sloss diskuterar studentfackliga frågor och anordnar de årliga Logopedstudentdagarna.

Verksamheten i Sloss utövas av en nationell styrelse med en representant från var och en av de sex logopedutbildningarna. Sloss styrelse fungerar som en studentreferensgrupp till Svenska Logopedförbundets styrelse och har regelbunden kontakt med Slofs styrelse. Sloss har alltid en studentrepresentant i Slofs styrelse. 

Sloss vill arbeta aktivt för att alla logopedstudenters synpunkter och frågor gällande studentfackligt och yrkesinriktat arbete kommer Sloss till känna och kan lyftas för diskussion och handling. Sloss arbetar för likvärdig utbildning på alla studieorter, och verkar för positiv interaktion mellan logopedutbildningar och logopedstudenter i Sverige.

Sloss anordnar årligen Logopedstudentdagarna, är delaktiga i uppmärksammandet av Europeiska logopedidagen den 6 mars och andra evenemang med syftet att marknadsföra logopeder och logopedi. 

info.sloss@gmail.com

Slof - det professionella förbundet för logopeder

Svenska Logopedförbundet har över 2000 medlemmar.