Akademiker i samhällsbärande professioner

Årsmöte Svensk Optikerförening

27 mars 2022, 11:00

Plats: Digitalt via Zoom

Kallelse årsmöte Svensk Optikerförening

Som medlem i Svensk Optikerförening/SRAT kallas du härmed till årsmöte. Mötet varar ca 30 minuter.

Dagordning:

l. Mötets behörighet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av föreningsordförande
8. Val av fyra-sju ordinarie styrelseledamöter
9. Övriga val
10. Behandling av inkomna motioner
11. Behandling av frågor väckta av styrelsen
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Anmälan
Anmälan senast den 21 mars 2022 till sverker.jutvik@srat.se
Ange namn, var du arbetar/studerar och skriv ”Anmälan årsmöte Svensk Optikerförening” i ämnesraden.
Länk till årsmötet skickas till dig efter anmälan.

Kalender

maj
30

30 maj 2022, 08:30 – 17:00

SRATs fackliga grundkurs för förtroendevalda inom kommuner

Digitalt via Zoom

maj
31

31 maj 2022, 12:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Stockholm

jun
01

01 juni 2022

PTKs introduktionskurs i pension och försäkring

Stockholm