Årsmöte i SRAT-A

26 mars 2020, 17:00 – 21 mars 2020

Plats: Genomförs som telefonmöte

Medlemmar i SRATs allmänna sektion, SRAT-A kallas till årsmöte.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. SRAT-A verksamhetsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av sektionsordförande
10. Val av ledamöter
11. Val av valberedning
12. Övriga val
13. Behandling av inkomna motioner/ Propositioner, Beslut om stadgeändringsförslag från årsmötet 2019 gällande namnändring samt utlysande av årsmöte.
14. Behandling av frågor väckta av styrelsen
15. Avslutning

De som anmält sig har fått information  via e-post angående ändrad mötesform till om telefonmöte.

Vid frågor, kontakta Mattias Torell, mattias.torell@srat.se

SRAT ersätter inte resor till och från Stockholm. 

Kalender

apr
15

15 april 2020, 14:00 – 16:00

INSTÄLLT! KPA Eftermiddagsfika, Jönköping

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

apr
16

16 april 2020, 14:00 – 16:00

INSTÄLLT! KPA Eftermiddagsfika, Växjö

Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 14, Växjö

apr
20

20 april 2020, 14:00 – 16:00

INSTÄLLT! KPA Eftermiddagsfika, Eskilstuna

Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna