Årsmöte SRAT Arbetsmarknad

30 oktober 2019, 17:00

Plats: SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

Medlemmar i föreningen SRAT Arbetsmarknad kallas till årsmöte.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsman tillika rösträknare
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Val av föreningsordförande för ett år
7. Beslut om antal ledamöter att väljas till styrelsen
8. Val av styrelseledamöter
9. Eventuella fyllnadsval
10. Val av valberedning
11. Inkomna motioner
12. Styrelsens propositioner
13. Mötets avslutande 

Motioner: Skickas till anders.jansson@arbetsformedlingen.se och ska vara styrelsen tillhanda senast 16 oktober 2019.

Kalender

okt
30

30 oktober 2019, 17:00

Årsmöte SRAT Arbetsmarknad

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

nov
05

05 november 2019, 11:30

Förbundsstyrelsen

SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

nov
07

07 november 2019, 14:00 – 16:00

KPA Eftermidddagsfika, Kalmar

Calmar Stadshotell, Stortorget 14, Kalmar