HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-06-13

Länsstyrelserna har fått ett tydligare uppdrag att genomföra den nationella folkhälsopolitiken

Länsstyrelserna har av regeringen fått i uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela Sveriges befolkning. Detta ser HälsoAkademikernas styrelse som positivt.

Samtidigt som regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken så har även Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att stödja länsstyrelsernas arbete med implementeringen. Syftet med uppdragen är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela Sveriges befolkning.

Uppdraget för länsstyrelserna innebär bland annat att:

  • vara en kompletterande länk mellan nationell, regional och lokal nivå inom stödstrukturen för statligt folkhälsoarbete, 
  • bidra till en god, jämlik och jämställd folkhälsa i länen,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att främja hälsa, förebygga ohälsa och jämna ut hälsoskillnader
  • stödja kommunöverskridande folkhälsoinsatser

I regeringens pressmeddelande kring detta uppdrag citerades även socialminister Lena Hallengren:

– Det finns stora skillnader i svenskarnas hälsa. Arbetet för att utjämna hälsoklyftorna i samhället behöver intensifieras och hela samhället behöver kraftsamla. Nu får länsstyrelserna ett tydligare uppdrag att genomföra den nationella folkhälsopolitiken. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län har huvudansvaret för rapporteringen av uppdraget och ska lämna en slutredovisning till Socialdepartementet senast den 15 mars 2024. 

HälsoAkademikernas styrelse ser det som positivt att folkhälsofrågorna tydliggörs och hoppas således att satsningen blir långsiktig, samtidigt som folkhälsovetares viktiga roll uppmärksammas ännu mer på arbetsmarknaden. 

Senaste nyheter

11 oktober 2022, 21:00

Change the game – aktivitetsdagen 2022

Change the game avslutas varje år med en stor aktivitetsdag där barn får prova på rörelse och...

11 oktober 2022, 20:54

Change the game konferens

Som tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna och trogen besökare i Umeå sedan starten så kände...

11 oktober 2022, 20:41

Change the game och intervju med verksamhetsledaren Tom Englén

Change the game i Umeå startades 2014 med syfte att främja fysisk aktivitet i Umeå med omnejd....