HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-05-26

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande och en social samvaro. Seniorkraft utvecklar tillvaron för de äldre i form av fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och meningsfullhet.

Andelen äldre i befolkningen ökar vilket bland annat medför ett ökat behov av hemtjänst och äldreomsorg. Som ett sätt att bemöta denna befolkningsutveckling startade Seniorkraft upp i Laxå kommun 2014. Seniorkraft är en samverkansmodell för att främja ett hälsosamt åldrande och bedrivs i samverkan mellan kommunen, Sydnärke folkhälsoteam, Örebro läns Idrottsförbund och Region Örebro län. Sedan 2016 bedrivs Seniorkraft även i Askersunds kommun och sedan 2019 i Kumla kommun. Seniorkraft syftar till att förlänga den tredje åldern, det vill säga den tid då en individ lämnat sitt yrkesliv men fortfarande klarar sig själv utan stöd. Det är under fjärde åldern vi får behov av hemtjänst och äldreomsorg. Att förlänga den tredje åldern är alltså gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv men framför allt för individen. Utifrån forskning är det särskilt fyra hörnpelare som lyfts fram som betydelsefulla utifrån ovanstående; fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och meningsfullhet. Seniorkraft bygger på dessa fyra hörnpelare.

Seniorkraft innebär att individer i tredje åldern erbjuds att ingå i en grupp om ca 15 personer som träffas en gång i veckan under en termin. Vid uppstart får deltagarna fylla i en hälsoenkät och genomgå hälsotester på vårdcentralen. Därefter följer ett coachande samtal med samtalsledare där deltagaren får möjlighet att reflektera över sina resultat från hälsotest. Under terminen då gruppen träffas en gång i veckan får de ägna sig åt aktiviteter såsom t.ex. cirkelträning, föreläsningar, matlagning och samtal i studiecirkelform. Aktivitetsprogrammet bygger till stor del på det befintliga utbudet som finns i kommunen och därför är föreningslivet en bärande aktör inom Seniorkraft. En tid efter att aktivitetsschemat har avslutats får deltagarna på nytt fylla i hälsoenkäter och genomgå hälsotester. Sedan genomförs ett coachande samtal där de nya resultaten och eventuella förändringar lyfts.

Utvärderingarna visar på flera positiva effekter. Många har förbättrat sina matvanor eller blivit mer fysiskt aktiva. Men framför allt har många hittat nya vänner. Den första gruppen i Laxå träffas fortfarande fem år senare. Vid de utvärderingar som gjorts lyfter många deltagare just den sociala samvaron som Seniorkraft bidrar till som betydelsefull. Från en utvärdering formulerar sig en deltagare så här; "Det positiva var att vi träffades och pratade". Avslutningsvis vill vi delge en annan deltagares syn på upplägget av Seniorkraft; "Man kan inte motivera människor. Däremot kan man skapa förutsättningar som gör att människor känner sig motiverade. Det har Seniorkraft varit ett lysande exempel på. Formatet och upplägget har varit suveränt, och kan dessutom vässas ytterligare. Tack för att jag fick chansen att delta!".

Författare: Sandra Lundqvist, folkhälsoutvecklare på Sydnärke folkhälsoteam

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet