HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

Pandemins påverkan på studie- och arbetssituation hos HälsoAkademiker

I medlemsenkäten frågade vi hur pandemin har påverkat medlemmarnas arbets- eller studiesituation. Svaren var varierande och innehöll både positiva och negativa aspekter, t.ex. uppgav 27 % av de svarande att deras arbetsbelastning under denna period har ökat medan 22 % uppgav en minskad arbetsbelastning.

Positiva aspekter som lyftes upp i svaren var bland annat att distansarbete hemifrån bidragit till att lättare få ihop livspusslet då resetid till arbete försvunnit samt lugnare arbetsmiljö vilket lett till effektivare arbete.  Att digitala arbetssätt ökat t.ex. digitala möten lyftes också upp som positiva då de upplevdes mer effektiva än fysiska möten samt möjliggör deltagande oavsett bostadsort. Samtidigt upplevde flera att den sociala arbetsmiljön försämrats och ensamhet lyftes upp som en negativ aspekt i och med att spontana möten, kafferaster och nätverkande delvis försvunnit när arbetet flyttats från fysiska rum till digitala. Det framkom även att övergången från fysiskt till digitalt fört med sig vissa utmaningar men att det med tiden i de flesta fall fungerat väl, både för möten och utbildningar. 

Många av de svarande lyfte upp en förändring i arbetssituationen i form av byte av arbetsuppgifter t.ex. till följd av att kunder försvunnit i och med att gruppverksamhet ställts in. Att söka extrajobb inom en annan bransch eller att helt byta bana blev för några lösningen. Samtidigt betonades det att vissa hälsofrämjande verksamheter fått ett lyft t.ex. massageverksamhet till följd av bristfälliga ergonomiska arbetsplatser.  

Det är tydligt att pandemin på flera sätt påverkat HälsoAkademiker i arbetslivet och att det bl.a. har inneburit att hitta nya arbetssätt, bli mer flexibel och lösningsfokuserad.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet