HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-04-11

Hälsovetare inom tandvården

I Västra Götalandsregionen tar nu hälsovetare plats inom tandvården för att jobba hälsofrämjande och minska skillnader i barn och ungas tandhälsa.

HälsoAkademikerna har tidigare lyft behovet och möjligheterna av hälsovetare inom hälso- och sjukvården t.ex. inom onlinecoachning för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Folktandvården inom Västra Götalandsregionen är ytterligare ett exempel på hur häslovetares kunskaper tillvaratas. Man har bland annat sett att det behövs en hälsofrämjande profession och/eller bättre samverkan med hälso- och sjukvården för att minska skillnader i tandhälsa hos barn och unga. Tandhälsan skiljer sig nämligen åt beroende på familjens socioekonomiska status. Socioekonomisk status är nämligen kopplat till olika levnadsvanor. Sedan drygt ett år tillbaka driver de ett projekt som innebär att en hälsopromotör inom tandvården samverkar med exempelvis förskolor, barnhälsovård och familjecentraler för att nå ut med sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete samt att i enskilda samtal stötta familjer i beteendeförändringar. Ett projekt som visat sig vara lyckat och nyligen annonserades därför fyra hälsovetartjänster för att fortsätta att utveckla och driva projektet under 3 år. HälsoAkademikerna gläds åt initiativet och hoppas att det sprids till andra regioner.

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...