HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-06-14

Barn och ungdomars hälsovanor

Generation Pep presenterar nya oroande siffror över barn och ungdomars hälsovanor. I deras senaste Pep-rapport uppmärksammas några av de folkhälsoutmaningar som finns bland unga i Sverige och belyser samtidigt några av de hälsoklyftor som råder i samhället.

Generation Pep är en organisation som arbetar för barn och ungdomars hälsa i Sverige genom att sprida kunskap och engagemang om fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och jämlik hälsa. Årligen gör de bland annat en enkätundersökning för att få svar på hur mycket barn och ungdomar rör på sig, vad de äter och hur andra faktorer i barnens liv kan hänga samman med levnadsvanorna. I april presenterades den senaste Pep-rapporten i ett webbinarium som HälsoAkademikerna deltog i. Rapporten innehåller data och analyser från barn i åldrarna mellan 4 - 17 år som sammanfattats från en enkätundersökning som genomfördes hösten 2020. På grund av den rådande pandemin så valde Generation Pep att ägna extra fokus åt coronapandemins påverkan på barns hälsa.

Pep-rapporten 2021 visar att majoriteten av barnen som deltog i undersökningen varit lika aktiva under pandemin som innan covid-19 bröt ut. Sammanlagt är det dock enbart 20 procent av barnen som når upp till rekommendationerna om 60 minuter motion om dagen. Rapporten visar också att pojkar rör sig mer än flickor och att tonårstjejer är den grupp som rör sig allra minst. När det gäller kostvanor så är det enbart 10 procent av barnen som uppfyller de rekommenderade kostråden om att äta tillräckligt med grönsaker, frukt, bär och fisk. Precis som tidigare år så är det fortfarande tonåringar som konsumerar mer läsk och godis och samtidigt har svårast att nå upp till de rekommenderade kostråden jämfört med de yngre barnen. I rapporten framkommer det att endast tio procent av barnen och ungdomarna både rör på sig tillräckligt mycket och äter enligt rekommendationerna, vilket är lika oroande resultat som från undersökningen 2019.

Även om majoriteten av barnen och ungdomarnas kost- och motionsvanor inte verkar ha förändrats i någon större utsträckning under pandemin så visar Pep-rapporten däremot att skärmtiden ökat hos 30 procent av barnen som följd av en förändrad vardag där de inte haft samma möjligheter att träffa vänner och delta i fritidsaktiviteter. Den ökade mängden stillasittande skärmtid har också lett till att fler unga sover färre timmar om natten och bortprioriterar annat. Flera av barnen har också uppgett att de känt sig tröttare och omotiverade till skolan när de suttit hemma med distansundervisning istället för att gå i skolan som vanligt.

Precis som i tidigare Pep-rapporter framkommer det även i denna rapport att många barn deltar i någon typ av fysisk aktivitet på fritiden men att andelen sjunker ju lägre inkomstnivå vårdnadshavaren har. Även när det gäller barn och ungdomars kostvanor syns en skillnad där barn till höginkomsttagare äter enligt rekommendationerna i högre utsträckning än dem till låginkomsttagare. Likaså visar undersökningen att barn och ungdomar till låginkomsttagare har mer stillasittande skärmtid om dagarna. Sådana resultat indikerar på att det råder en viss ojämlikhet när det gäller barn och ungdomars möjligheter till ett hälsosamt liv vilket skapar ökade hälsoklyftor i samhället. Fler insatser behöver därför göras de kommande åren för att minska hälsoklyftorna och stoppa den nedåtgående trenden. Att enbart 10 procent av barnen och ungdomarna lever hälsosamt är oroande resultat som kan få allvarliga hälsokonsekvenser på sikt både på individ- och samhällsnivå. Generation Pep menar att hela samhället tillsammans behöver engageras i arbetet för en bättre och mer jämlik hälsa, och där tror jag att idrotts-, hälso- och folkhälsovetare kommer behövas mer än någonsin.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet