HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-03-11

SRATs lönedelegationer – din insats är viktig!

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT och ska representera SRAT:s professioners fackliga företrädare i förvaltningen.

Att vara medlem i ett fackförbund är ett viktigt ställningstagande för dig som individ och för kollektivet. Det ena handlar om din trygghet och dina villkor hos arbetsgivaren och det andra handlar om att tillsammans verka för och värna om villkor samt att tillsammans utgöra en tydlig gemensam röst i frågor. Oberoende hur stor en yrkesgrupp är så är det viktigt att formera sig fackligt utifrån de förutsättningar som finns. Du som medlem i SRAT och anställd i regioner kan ställa upp som facklig företrädare på din arbetsplats.

Du som facklig företrädare är en viktig aktör i de dagliga förhandlingskontakterna med arbetsgivaren. Du vet vad som sker lokalt och vilka frågor som berör våra medlemmar. En viktig del bland en facklig förtroendemans uppgifter är att vara en del av den årliga löneöversynen. Vårt kollektivavtal heter HÖK T. Avtalet är sifferlöst och tillsvidare men har ett starkt fokus på dialog med fackliga företrädare men främst lönedialog mellan lönesättande chef och enskild medarbetare. Den inledande överläggningen och det förberedande arbetet möjliggör för den fackliga förtroendemannen att göra inspel gällande lön och löneprocessen.

Även när löneöversynen kommer till sitt slut och resultatet skall avstämmas finns samma möjlighet att lämna synpunkter på resultatets strukturer och eventuella brister i processen. Du som facklig förtroendeman är viktig i denna process.

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT inom regionen / delar av regionen. Delegationen ska ha en representation av SRAT:s professioners fackliga företrädare i förvaltningen. Finns flera fackliga förtroendemän från samma profession är det viktigt att ni bestämmer er för vem som tar uppdraget i lönedelegationen. Målsättningen är att vara en tydlig röst med ett tydligt mandat i de frågor som delegationen hanterar. Delegationen ska även fungera som ett gemensamt forum för de förtroendevalda att ventilera och söka stöd i varandra gällande lokala fackliga frågor.

Varje delegation har en ansvarig förhandlare från SRAT:s kansli knuten till sig. Delegationen bör ta form utifrån hur just den unika regionen är organiserad. Exempelvis kan en Folktandvård vara en egen förvaltning och hanteras enskilt i många frågor, men trots detta ska en koppling finnas till delegationen gällande allmänna förhållningssätt kopplat till löneavtalet eller företrädarskap i Saco-rådskonstellationer.

De fackliga företrädare som verkar i delegationerna ska erbjudas att gå SRAT:s fackliga grundkurs. Som förtroendevald företräder man alltid SRAT. SRAT:s professionsföreningar har ett viktigt uppdrag att uppmuntra att medlemmar tar på sig fackliga förtroendeuppdrag.

Mattias Torell
Biträdande Förhandlingschef
SRAT

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet