HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-06-02

Hälsovetare - en värdefull resurs även i kristider

Coronakrisen har fört med sig att grupper som redan hade det tufft har drabbats ännu hårdare. I denna kris utgör hälsovetare en värdefull stödfunktion för dessa individer.

De senaste månaderna har påverkat oss alla på olika sätt. Ingen lämnas oberörd av coronakrisen men de som drabbas hårdast är ofta de som redan innan hade det tufft. På Upplands Väsby psykiatriska mottagning, där vi jobbar, behandlas sårbara individer som tydligt påverkas av såväl isolering, ökad stress och oro samt inställda sysselsättningar som utgjort en viktig komponent för ett stabilt mående. De rutiner som för dessa individer är en viktig grund för det psykiska välmåendet försvann plötsligt, vilket för oss ännu en gång bekräftat att hälsovetare utgör en värdefull stödfunktion för vår patientgrupp, även i kristider.

Många sjukdomar som vi lider av idag är kopplade till levnadsvanor, vilket också innebär att de både kan förebyggas och behandlas genom att förändra levnadsvanorna. Hälsopedagoger arbetar med såväl prevention som kompletterande behandling av både somatiska och psykiska sjukdomar, eller en kombination av dessa. Hälsofrämjande insatser på vår mottagning har visat sig fungera riktigt bra som komplement till det befintliga behandlingsutbudet som inkluderar bland annat psykoterapeutiska insatser och läkemedelsbehandling. Det täta samarbetet mellan olika professioner har lett till mer nöjda patienter som även verkar tillgodogöra sig sin huvudbehandling bättre när de får extra stöd för goda levnadsvanor.

Även i tider som dessa kan hälsovetare vidmakthålla sitt arbete genom regelbundna uppföljningar och bidra till att bibehålla de hälsosamma vanor som varit avgörande för patienternas välbefinnande. Fysiska besök på mottagningen har ersatts med distanskontakter, vilket dock inte visat sig vara mindre värdefullt för patienterna. Hos många av våra patienter har rutiner gällande bland annat fysisk aktivitet, kost och sömn påverkats negativt som i sin tur märkbart påverkat deras prognos och sjukdomsförlopp. Just av den anledningen uppfyller stödet för bättre levnadsvanor en viktig funktion.

Beteendeförändring är ofta en process som pågår under lång tid och som kräver regelbunden uppföljning. För vår del har det varit fördelaktigt att hälsopedagoger har ett övergripande ansvar för beteendeförändring kopplat till levnadsvanor, och ett välfungerande teamarbete där alla professioner bidrar till att tillgodose individens behov.

I Sverige finns det 17 högskoleutbildningar där man utbildar hälsovetare med fokus på bland annat individhälsa. Därmed finns det bred kompetens som kan tas vara på inom såväl sjukvård som friskvård, på individ-, grupp-, och samhällsnivå. Levnadsvanornas betydliga koppling till sjukdom är ett starkt argument att satsa på dessa, som genom stöd att komma igång med eller bibehålla hälsosamma rutiner, träning, motiverande samtal och individuell anpassning kan minska lidandet för många personer.

Nyligen fick en hälsopedagog en projektanställning i Uppsala inom ramen för projektet ”Förbättrade levnadsvanor vid svår psykisk sjukdom”. Detta är ett samarbete med primärvården som finansieras av Socialstyrelsen. Våra förhoppningar inför framtiden är att fler får upp ögonen för hälsovetares kompetens och upptäcker hur yrkesgruppen kan bidra ytterligare till deras verksamhet. Vår uppmuntrar till hälsovetare i sin tur är att våga söka sig till sjukvården på egen hand för vi behövs verkligen här och kan göra en stor nytta.

Lisa Bischoff och Vladimir Savecs
Hälsopedagoger på Upplands Väsby psykiatriska mottagning
Medlemmar i HälsoAkademikerna

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet