2019-04-15

Val av ny ledamot till styrelsen

Vid föreningsstämman 2018 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden om behov uppstod.

Av personliga skäl har två ledamöter i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal stora projekt på gång har vi beslutat att förrätta fyllnadsval. Det går till så att vi via nyhetsbrevet Hälsovetaren föreslår en kandidat och om inte en majoritet medlemmar hör av sig med annat förslag eller röstar nej senast 5 maj 2019, så är kandidaten invald i styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2020.

Valberedningen och styrelsen föreslår till ny ledamot: Vladimir Savecs från Stockholm. Ni kan läsa hans presentation här nedan.

Om någon har annan kandidat eller vill rösta emot förslaget så skicka epost på ordforande@halsoakademikerna.se

Andreas Lövdahl

Presentation Vladimir Savecs

Utbildning

Kandidatexamen med huvudområdet idrott, inriktning hälsa, Hälsopedagogprogrammet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH), 2016. Ett flertal fristående kurser inom livsstil och hälsa på grund- och avancerad nivå vid Karolinska institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Yrke/sysselsättning

Hälsopedagog inom sjukvård, psykiatri.

Framtidsvision

Hälsovetares akademiska kompetens inom hälsofrågor har en stark position på arbetsmarknaden. Utbildning är anpassad utefter efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden så att hälsovetare kan prestera produktivt och framgångsrikt i sin yrkesutövning med stöd från evidens och beprövad erfarenhet. Hälsovetares kompetens ses som en viktig resurs i arbete med hälsa på samhälls- såväl som på individnivå inom både offentlig och privat sektor och belönas utefter erfarenhet, kunskap och arbetsprestation.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...