2019-04-16

Nutidens dagliga rörelsemönster

Elin Ekblom Bak, docent på GiH i Stockholm, beskriver att dagens rörelsemönster har förändrats, men hur ser det ut, vad innebär det och vad kan vi göra?

Prognosen säger att det sker och fortsättningsvis kommer att ske en kraftig ökning av våra vanliga folksjukdomar hos främst personer över 35 år, både hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer kommer att ha ökat med över 100% till år 2035. Studier har visat att fysisk aktivitet har stora hälsovinster och hälsovinsterna ökar mest vid en låg till måttlig fysisk aktivitet för att sedan plana ut på en högre nivå vid en högre dos.

Det är svårt att mäta fysisk aktivitet. Många studier grundar sig i självskattning. När man ställer dessa studier mot studier där man använder en accelerometer tyder mycket på att de flesta kraftigt överskattar sin fysiska aktivitet. En stor studie hos vuxna befolkningen med accelerometer visade att så få som 7% klarar att uppfylla rekommendationerna. När den fysiska aktiviteten understiger rekommendationerna så ökar risken för ohälsa. Konditionen har också försämrats hos den vuxna befolkningen och det beror på försämrad aerob kapacitet och samtida viktökning.

Största delen av befolkningen är stillasittande vilket kan ses som ett nytt riskbeteende. En av de största metaanalyserna som innefattar 800 000 studiedeltagare visar att de som har högst tid i stillasittande vs minst löper avsevärt högre risk att drabbas av våra folksjukdomar (inkl. cancer) och förtida död av alla orsaker.

Stillasittandet orsakar vart 10:e dödsfall och kan liknas vid en pandemi. Det är lika farligt som rökning. Vardagsaktiviteten har stor betydelse visar en studie på 60-åriga män och kvinnor i Stockholms län. Ju mer vardaglig aktivitet desto lägre risk att drabbas av hjärtsjukdom och förtida död.

Förutom stillasittande tid, som många befinner sig i, så har lågintensiv fysisk aktivitet stor betydelse för många eftersom den ersätter stillasittande och minskar risken för förtida död.

För att förhindra stillasittande och uppmuntra fysisk aktivitet bör man jobba på olika arenor som skolan/arbetsplatsen, transport och fritid. Man bör jobba med yttre förutsättningar som att anpassa omgivande miljöer och med inre motivation som att individanpassa interventioner.

I projektet Eurofit deltog 1113 manliga fotbollsfans, 30-65 år, från 15 europeiska toppklubbar. I grupper om 15-20 män, 12 veckor, 90 min-sessioner fick de ägna sig åt fysisk aktivitet och beteendeförändring och reunion efter6-9 månader. Resultatet visade förbättringar i fysisk aktivitet, kost, vikt och metabol hälsa efter 12 månader.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en patientcentrerad samtalsmetodik/individuell anpassning som föreskrivs av hälso- och sjukvården men är underutnyttjad. Hälsopedagog på friskvårdslotsmottagningen på GiH vägleder och motiverar personen som fått FaR och det är Stockholms län som utför och tillhandahåller aktiviteter som passar personen som fått FaR.

Friskvårdslotsmottagningen på GiH; www.gih.se/lotsmottagningen

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...