2019-04-14

Idrott och folkhälsa i stadsplanering

Integrera idrott och folkhälsa i den växande och förtätade staden med hjälp av lokalförsörjningsplaner, fysisk observation och brukardialog samt stadsutvecklingsmodell

Mikael Franzén som är strateg på fastighetsavdelningen, inom stadsbyggnadsförvaltningen, på Uppsala kommun föreläste om hur man planerar för idrott och folkhälsa i den växande och förtätade staden. Avdelningens huvuduppdrag är att ”säkra den strategiska långsiktiga lokalförsörjningen för Uppsala kommun”. Utifrån behovsanalyser arbetar avdelningen med lokalförsörjningsplaner som förankras i arbetsgrupp, strategisk och operativ beredningsgrupp samt styrgrupp. Det centrala är att skapa en samlad bild av många olika behov, hos många olika målgrupper, kartlagda på olika sätt. Det innebär att flera olika planer t.ex. badplatsplan, toalettstrategi, grönstrukturplan och lekparksplan måste samverka och integreras i varandra till en gemensam plan. Lokalförsörjningsplanerna ger mervärden som samarbete över förvaltningsgränser, samnyttjande, och synliggör och planerar för behovet av social infrastruktur vid hög byggtakt. Den förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplanen innebär att det skapas koordinering och samnyttjande mellan olika åtgärder inom skola – idrott – fritid – kultur – park och natur.

Underlaget till lokalförsörjningsplanerna består av ett stort antal behovsanalyser, enkäter, undersökningar, bl.a. medborgardialog, fysisk observation och brukardialog, samt uppgifter från referenskommuner och nyckeltal för att kunna planera behov och mål som leder till beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen.

Fysisk observation och brukardialog har genomförts vid tre tillfällen i Uppsala kommun, i motionsspår i Stadsskogen och spontanidrottsplats i Sävja, sedan 2016 och det kommer att genomföras igen i maj 2019. Fysisk observation innebär att under några timmar i fält fysiskt observera kommunens anläggningar och bedöma kvaliteten och vilka människor som rör sig i området och brukardialogen handlar om att samtidigt finnas tillgänglig för allmänhetens synpunkter, frågor och funderingar. Dokumentation sker i form av en rapport med bilder, statistik, brukardialog och egna reflektioner. Slutsatserna visar att fysisk observation och brukardialog resulterar i en effektivare utveckling (vad har vi missat, vad kan vi göra bättre, vad gör vi bra, nya idéer). I motionsspåren framkom t.ex. att rastbänkar är viktigt för att seniorer ska kunna/vilja nyttja spåren och att tydlig information är viktigt. Där framkom också att belysning är viktigt för nyttjande under olika tider på dygnet samt att det är viktigt att skapa motionsspår för flera olika aktiviteter – gå, cykla, springa, åka skidor. Inom spontanidrottsplatser framkom t.ex. att toaletter och vatten är viktigt samt att skapa förutsättningar för nyttjande under olika tider på dygnet och under olika säsonger på året. Fler insatser på fler platser planeras under 2019 bl.a. på badplatser och inom Hammarskog friluftsområde.

För att säkerställa att åtgärder i lokalförsörjningsplanerna är realiserbara arbetar fastighetsavdelningen också med att skapa en stadsutvecklingsmodell. Stadsutvecklingsmodellens syfte är att beräkna behovet och säkerställa ytor för idrotts- och fritidsanläggningar i den tidiga fysiska planeringen – så att åtgärder som föreslås i lokalförsörjningsplanen är realiserbara och kan genomföras. Detta är ett viktigt steg – annars blir inte planerna realiserbara. Målsättningen med stadsutvecklingsmodellen är också att skapa tillgångsmål för idrottsanläggningar, t.ex. ett visst avstånd från bostaden till utegym, fotbollsplan eller allaaktivitetsplats, och därför är det viktigt att modellen kopplar till lokalförsörjningsplanerna och vad som beskrivs där.

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...