2019-04-14

Idrott och folkhälsa i stadsplanering

Integrera idrott och folkhälsa i den växande och förtätade staden med hjälp av lokalförsörjningsplaner, fysisk observation och brukardialog samt stadsutvecklingsmodell

Mikael Franzén som är strateg på fastighetsavdelningen, inom stadsbyggnadsförvaltningen, på Uppsala kommun föreläste om hur man planerar för idrott och folkhälsa i den växande och förtätade staden. Avdelningens huvuduppdrag är att ”säkra den strategiska långsiktiga lokalförsörjningen för Uppsala kommun”. Utifrån behovsanalyser arbetar avdelningen med lokalförsörjningsplaner som förankras i arbetsgrupp, strategisk och operativ beredningsgrupp samt styrgrupp. Det centrala är att skapa en samlad bild av många olika behov, hos många olika målgrupper, kartlagda på olika sätt. Det innebär att flera olika planer t.ex. badplatsplan, toalettstrategi, grönstrukturplan och lekparksplan måste samverka och integreras i varandra till en gemensam plan. Lokalförsörjningsplanerna ger mervärden som samarbete över förvaltningsgränser, samnyttjande, och synliggör och planerar för behovet av social infrastruktur vid hög byggtakt. Den förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplanen innebär att det skapas koordinering och samnyttjande mellan olika åtgärder inom skola – idrott – fritid – kultur – park och natur.

Underlaget till lokalförsörjningsplanerna består av ett stort antal behovsanalyser, enkäter, undersökningar, bl.a. medborgardialog, fysisk observation och brukardialog, samt uppgifter från referenskommuner och nyckeltal för att kunna planera behov och mål som leder till beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen.

Fysisk observation och brukardialog har genomförts vid tre tillfällen i Uppsala kommun, i motionsspår i Stadsskogen och spontanidrottsplats i Sävja, sedan 2016 och det kommer att genomföras igen i maj 2019. Fysisk observation innebär att under några timmar i fält fysiskt observera kommunens anläggningar och bedöma kvaliteten och vilka människor som rör sig i området och brukardialogen handlar om att samtidigt finnas tillgänglig för allmänhetens synpunkter, frågor och funderingar. Dokumentation sker i form av en rapport med bilder, statistik, brukardialog och egna reflektioner. Slutsatserna visar att fysisk observation och brukardialog resulterar i en effektivare utveckling (vad har vi missat, vad kan vi göra bättre, vad gör vi bra, nya idéer). I motionsspåren framkom t.ex. att rastbänkar är viktigt för att seniorer ska kunna/vilja nyttja spåren och att tydlig information är viktigt. Där framkom också att belysning är viktigt för nyttjande under olika tider på dygnet samt att det är viktigt att skapa motionsspår för flera olika aktiviteter – gå, cykla, springa, åka skidor. Inom spontanidrottsplatser framkom t.ex. att toaletter och vatten är viktigt samt att skapa förutsättningar för nyttjande under olika tider på dygnet och under olika säsonger på året. Fler insatser på fler platser planeras under 2019 bl.a. på badplatser och inom Hammarskog friluftsområde.

För att säkerställa att åtgärder i lokalförsörjningsplanerna är realiserbara arbetar fastighetsavdelningen också med att skapa en stadsutvecklingsmodell. Stadsutvecklingsmodellens syfte är att beräkna behovet och säkerställa ytor för idrotts- och fritidsanläggningar i den tidiga fysiska planeringen – så att åtgärder som föreslås i lokalförsörjningsplanen är realiserbara och kan genomföras. Detta är ett viktigt steg – annars blir inte planerna realiserbara. Målsättningen med stadsutvecklingsmodellen är också att skapa tillgångsmål för idrottsanläggningar, t.ex. ett visst avstånd från bostaden till utegym, fotbollsplan eller allaaktivitetsplats, och därför är det viktigt att modellen kopplar till lokalförsörjningsplanerna och vad som beskrivs där.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...