2018-10-08

Patientsäkerhetskonferensen 2018

På Patientsäkerhetskonferensen 2018 erhölls kunskaper om hur patientsäkerhet kan främjas och vårdskador förebyggas. Även Hälsovetarens roll diskuterades med andra deltagare.

Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter (SHSS) blev inbjudna av SKL till Patientsäkerhetskonferensen och som en del av nätverket deltog Amanda Backlund från HälsoAkademikernas styrelsen under dessa två dagar.

HälsoAkademikerna har noterat att det talas alltmer om en promotiv och preventiv hälso- och sjukvård i flera sammanhang, både hos politiker och inom regioner. Därav detta har vi blivit mer aktiva inom området. Vi vill vara med i diskussionen om framtidens hälso- och sjukvård och därmed även inhämta kunskaper som berör denna arena.

Under konferensen lyftes patientsäkerhet ur flera perspektiv där seminarier berörde bland annat vikten av kompetens hos anställd personal, PrimärvårdsKvalitet (evidensbaserat system med kvalitetsindikatorer som kan tillämpas av primärvården för uppföljning och förbättringsarbeten), kommunikation som främjar hälsolitteracitet i vårdbesök samt utbildningar- och VFU's inkluderande av patientsäkerhet.

Ett verktyg som lyftes i samband med att arbeta med kommunikativa hjälpmedel är bildstöd. På hemsidan beskrivs bildstöd som

"[...] oftast en samling av bilder som har till syfte att underlätta förståelsen av tillvaron. Det ger också en möjlighet att uttrycka sig om man har begränsningar i sitt tal och språk. Bilderna i ett bildstöd kan vara ordnade på olika sätt beroende på syfte, individuella behov och förmågor. De kan finnas i pappersformat eller på dator, surfplatta eller telefon (digitalt). Om bildstödet är digitalt finns det möjlighet att få uppläst tal till bilderna, vilket kan ge extra stöd för många."  Källa: Kom-hit.se

Bildstöd finns på elva olika språk och är tänkt att komplettera besök med tolk, det vill säga att verktyget bör inte användas som ersättande av tolk. Bildstöd kan även användas vid kognitiva nedsättningar likt exempelvis autism för att nå större förståelse för situationen. För mer information om verktyget (som förövrigt är gratis att använda) är ett tips att spana in kom-hit.se och för att skapa egna bildkort till din verksamhet bildstod.se. Det finns bildstöd inom kategorier som till exempel sjukvård, hem- miljö & aktiviteter, lek & fritid och skola & förskola.

Bilder på mat med text på somaliska.

 Exempel 1 på bildstöd. Bilder på mat med text på somaliska.

Exempel 2 på bildstöd. Bilder som kan hjälpa till att beskriva vardagen.

För att summera konferensen upplevdes den givande på flera plan, både genom deltagandet på seminarier och i diskussioner med andra i SHSS nätverket. Vi ser att hälsovetaren kan vara en viktigt part i arbetet för en bättre patientsäkerhet. Genom att arbeta för att människor ska behålla hälsa kan vi reducera vårdbesök och därmed även risken för, samt antalet vårdskador.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...