2018-06-17

Folkhälsopropositionen: En god och jämlik hälsa

Den 19 april i år presenterande Annika Strandhäll, folkhälsoministern och regeringen en fortsättning på den nationella folkhälsosatsningen i form av Folkhälsopropositionen 2017/18:249 En god och jämlik hälsa.

Till grund för förslagen i propositionen ligger bland annat slutsatserna från Kommissionen för jämlik hälsa som avslutade sitt arbete under 2017. Idag har Folkhälsomyndigheten ett uppdrag med elva folkhälsomål, som enligt förslaget från Kommissionen ska bli åtta målområden. Målområden är enligt följande: Det tidiga livets villkor, Kunskaper, kompetenser och utbildning, Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, Boende och närmiljö, Levnadsvanor, Kontroll, inflytande och delaktighet samt En jämlik och hälsofrämjande hälso-och sjukvård.

Något som uppmärksammas och understryks i propositionen är ett ökat fokus på att minska ojämlikheten i hälsa som ska genomsyra alla verksamheter. Ett annat viktigt fokus är att propositionen även påtalar god hälsa som förutsättning för hållbar utveckling. Regeringen understryker att folkhälsa är allas ansvar och att samverkan och samarbete mellan olika aktörer är av vikt. Vad som inte framgår tydligt är hur arbetet ska gå till och vikten av rätt kompetens på alla nivåer som exempelvis Hälsovetare kan bidra med.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...