2020-03-11

SRAT´s lönedelegationer – din insats är viktig!

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT och ska representera SRAT:s professioners fackliga företrädare i förvaltningen.

Att vara medlem i ett fackförbund är ett viktigt ställningstagande för dig som individ och för kollektivet. Det ena handlar om din trygghet och dina villkor hos arbetsgivaren och det andra handlar om att tillsammans verka för och värna om villkor samt att tillsammans utgöra en tydlig gemensam röst i frågor. Oberoende hur stor en yrkesgrupp är så är det viktigt att formera sig fackligt utifrån de förutsättningar som finns. Du som medlem i SRAT och anställd i regioner kan ställa upp som facklig företrädare på din arbetsplats.

Du som facklig företrädare är en viktig aktör i de dagliga förhandlingskontakterna med arbetsgivaren. Du vet vad som sker lokalt och vilka frågor som berör våra medlemmar. En viktig del bland en facklig förtroendemans uppgifter är att vara en del av den årliga löneöversynen. Vårt kollektivavtal heter HÖK T. Avtalet är sifferlöst och tillsvidare men har ett starkt fokus på dialog med fackliga företrädare men främst lönedialog mellan lönesättande chef och enskild medarbetare. Den inledande överläggningen och det förberedande arbetet möjliggör för den fackliga förtroendemannen att göra inspel gällande lön och löneprocessen.

Även när löneöversynen kommer till sitt slut och resultatet skall avstämmas finns samma möjlighet att lämna synpunkter på resultatets strukturer och eventuella brister i processen. Du som facklig förtroendeman är viktig i denna process.

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT inom regionen / delar av regionen. Delegationen ska ha en representation av SRAT:s professioners fackliga företrädare i förvaltningen. Finns flera fackliga förtroendemän från samma profession är det viktigt att ni bestämmer er för vem som tar uppdraget i lönedelegationen. Målsättningen är att vara en tydlig röst med ett tydligt mandat i de frågor som delegationen hanterar. Delegationen ska även fungera som ett gemensamt forum för de förtroendevalda att ventilera och söka stöd i varandra gällande lokala fackliga frågor.

Varje delegation har en ansvarig förhandlare från SRAT:s kansli knuten till sig. Delegationen bör ta form utifrån hur just den unika regionen är organiserad. Exempelvis kan en Folktandvård vara en egen förvaltning och hanteras enskilt i många frågor, men trots detta ska en koppling finnas till delegationen gällande allmänna förhållningssätt kopplat till löneavtalet eller företrädarskap i Saco-rådskonstellationer.

De fackliga företrädare som verkar i delegationerna ska erbjudas att gå SRAT:s fackliga grundkurs. Som förtroendevald företräder man alltid SRAT. SRAT:s professionsföreningar har ett viktigt uppdrag att uppmuntra att medlemmar tar på sig fackliga förtroendeuppdrag.

Mattias Torell
Biträdande Förhandlingschef
SRAT

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...