HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Områden att skriva om i examensarbetet

Är du intresserad av att skriva examensarbete och funderar på innehållet? Hälsoakademikerna har här tagit fram en lista över områden som föreningen identifierat som viktiga för föreningen och för att öka Hälsovetares mervärde som yrkesgrupp i samhället.

HälsoAkademikernas lista över områden för examensarbetet

Legitimationsprocess för Hälsovetare                                                                    Utreda hur processen ser ut och analysera vilka möjligheter vi har att få en legitimation för delar av yrkesgruppen. Vilket är bästa strategin för att driva en legitimationsprocess?

Utbildningar till Hälsovetare – kravprofiler på olika befintliga yrken samt utbildningsprogrammen för att göra Hälsovetare mer anställningsbara.  Jämförelser av utbildningarna till Hälsovetare. Ta fram kravprofiler på en rad olika yrken samt analysera vilka utbildningar som bäst motsvarar respektive kravprofil. Vilka utbildningar har bäst anpassat innehåll för att göra studenterna anställningsbara för olika yrken.

Vårdprojekt – Hälsovetare som ny yrkesgrupp inom vården                            Analysera och beskriva på vilket sätt en Hälsovetare kan vara en del av Hälso- och sjukvården, tex som del i teamet på Hälso-/vårdcentraler. Vilka andra möjliga organisationsformer finns det – tex remiss för fysisk aktivitet? Är det någon skillnad mellan landstingsvård och privatiserad vård i hur man arbetar hälsofrämjande?

FaR och FYSS – hur väletablerat är det?                                                              Undersöka i vilken utsträckning som svensk vård arbetar med FaR och FYSS. Varför använder vissa det och andra inte?

Idrott – undersöka området idrott ur en rad olika aspekter kopplat till HA´s medlemmar och verksamhet.                                                                          Exempelvis: Hälsofrämjande som kunskapsområde på utbildningsprogrammen med fokus idrott vid högskola/universitet? Hur arbetar utbildningsprogrammen med ”anställningsbarhet” inom idrottsrörelsen? Hur arbetar tex Länsidrottsförbunden i samarbete med kommunernas folkhälsoarbete? Hur ser specialidrottsförbundens utbildningar ut ur ett hälso- och folkhälsoperspektiv? Undersöka via intervjuer/enkäter vad HA´s medlemmar inom idrotten arbetar med.

Skolan – hur skulle Hälsovetare kunna verka för en hälsofrämjande skola?                                                                                                            Analysera och beskriva på vilket sätt en Hälsovetare kan vara en de av hälsoarbetet i skolan, tex som del i skolhälsovårdsteamet. Rörelseförståelse i skolan – hur arbetas det med det i svenska skolor? Hur kan det utvecklas? Är det någon skillnad mellan kommunala skolor och privata skolor i hur man arbetar hälsofrämjande?

Företagshälsovård – undersöka området ur en rad olika aspekter kopplat till HA´s medlemmar och verksamhet.                                                              Exempelvis: Beskriva vad en Hälsovetare arbetar med inom företagshälsovården. Hur ser framtiden ut för Hälsovetare inom företagshälsovård? Är det skillnad i hur företagshälsor med respektive utan Hälsovetare anställda, arbetar med hälsofrämjande med sina kunder?

Arbetsområden och arbetsuppgifter – var och hur arbetar Hälsovetare, nu och i framtiden?                                                                                                Kartläggning kvantitativt/kvalitativt av Hälsovetares befintliga arbetsmarknad. Hur ser framtiden ut? Vilka framtida områden skulle kunna vara Hälsovetarens?

Studenter – vad behöver man för stöd från facket under sin studietid?    HA/SRAT vill utveckla mervärdet för studentmedlemmar. Vad vill man ha från sin fackförening medans man är student? 

Samhällsekonomiskt perspektiv på vad Hälsovetare skulle betyda för finansiering av offentlig sektor (tex skolan, vården).                                            Att förebygga ohälsa eller att främja hälsa är ur ett mänskligt perspektiv väldigt fördelaktigt, men hur fördelaktigt är det ur ekonomiska perspektiv? Privatekonomiskt, företagsekonomiskt, kommunekonomiskt, stadsbudgeten och så vidare.

Medlemsenkät – undersöka en rad områden med HA´s medlemmar  Styrelsen vill få svar på hur medlemmarna upplever tex medlemsservice, fokusfrågor för föreningen, arbetsvillkor, med mera.

Fördjupning av HA´s enkät till de politiska partierna                              Under våren 2018 (inför valet i september) så genomförde styrelsen en enkätundersökning hos riksdagens partier med fokus på områdena idrott, folkhälsa och hälsa/arbetsmiljö. Det finns underlag till en djupdykning i dessa frågor.

Yrkesområden – undersöka arbetsmarknaden och utveckla ett informationsmaterial                                                                                                  Vi ska komplettera föreningens informationsmaterial genom att beskriva en rad befintliga och framtida möjliga yrkesområden och vad en Hälsovetare gör eller kan göra på dessa yrkesområden.