Föreläsare

 Susanne Johansson

              

Hjärnans fantastiska förmåga att läka med rätt träning - en livsresa!

Susanne är idag 32 år gammal och utbildad vid Örebro Universitet med examen i beteendevetenskap och retorik. När Susanne var 4 år upptäckte läkarna en tumör på hjärnstammen. Beskedet följdes av operation och en lång och intensiv strålbehandling. En behandling som gav livslånga komplikationer. 

Susanne Johansson föreläser om sin livsresa att drabbas av en förvärvad hjärnskada som barn och hjärnans fantastiska förmåga till läkning med rätt träning. Föreläsningen grundar sig i Susannes egna erfarenheter från att levt ett liv ovetande om sin förvärvade hjärnskada. Föreläsningen handlar om hjärnans fantastiska förmåga att läka med rätt träning. Hon berättar sin historia och delar med sig av sina kunskaper om hjärnan.


 Eva-Carin Lindgren 

Pulshöjande fysisk aktivitet i skolan

Eva-Carin är professor vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet.En central tematik i hennes forskning är hälsa och hälsopromotion i relation till främst fysisk aktivitet och idrott. Genus- och ett intersektionellt perspektiv är också framträdande.

Föreläsningen fokuserar på forskningsprojektet "Puls för lärande och hälsa" som har genomförts på mellan- och högstadieskolor i åtta kommuner i Jönköpings län. Pulshöjande fysisk aktivitet (moderat till kraftig intensitet) har bedrivits tre gånger per vecka de dagar då eleverna inte har det ordinarie ämnet Idrott och hälsa. Forskningsprojektets mål var att främja villkoren för lärande, såsom koncentration och studiero, samt välbefinnande bland elever. Därtill avsåg projektet att bidra till kollegialt lärande bland lärarna som genomförde de pulshöjande aktiviteterna. Vid föreläsningen presenteras preliminära resultat från en av delstudierna i projektet vars syfte var att, utifrån ett intersektionellt perspektiv, identifiera och problematisera elevers upplevelser och erfarenheter av att delta i pulshöjande fysisk aktivitet (kraftig/aerob karaktär) i skolan.


Klas Östberg

”Barnidrott – ingen lek”

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska OS-truppen vid flera olympiader. Klas brinner för barnidrott på barns villkor. Hur ska man träna barn och ungdomar för att låta dem utvecklas på bästa sätt och vad bör man undvika? 

På föreläsningen kommer Klas att prata om idrott ur ett barn- och vuxenperspektiv och skillnader i dessa. De flesta föräldrar blir idrottsföräldrar. För några blir det ett tillfälligt inhopp, för andra är idrotten själva navet i familjelivet. Oavsett vilket behöver vi prata mer om hur vi vill att barnens idrott ska vara. Föreläsningen utgår från Klas Östbergs bok ”Barnidrott – ingen lek”.


 Pernilla Hedström

En hälsocoach i skolan

Pernilla Hedström är lektor i Idrottsvetenskap och forskningsområdet är hälsofrämjande arbete för barn i skolan, med fokus på fysisk aktivitet och rörelse.

Föreläsningen utgår ifrån Pernilla Hedströms avhandling. Den handlar om fysisk aktivitet och rörelse som hälsofrämjande aktivitet i skolan. Fysisk aktivitet och rörelse är en friskfaktor för en god hälsoutveckling, men idag är allt för många barn inte tillräckligt fysiskt aktiva jämfört med de rekommendationer som finns att tillgå. I skolan tillbringar de allra flesta barn en stor del av sin vakna tid, vilket gör detta till en utmärkt arena för att främja goda levnadsvanor. Det krävs dock att det finns någon som tar ansvar för det hälsofrämjande arbetet – men vem ska göra det och på vilket sätt?


 Madeleine Wiker

 

Idrott, motion och hälsa för barn och ungdomar

Madeleine Wiker är lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Sedan hösten 2009 har hon varit verksam på Karlstads universitet och disputerade i pedagogiskt arbete 2017 med inriktning i skolämnet Idrott och Hälsa. Hon har en yrkesbakgrund som högstadielärare i skolämnet Idrott och Hälsa [IH].

Madeleine Wiker har ett stort intresse för barn och ungdomar och brinner för frågor som berör Idrott och Hälsa. Idrott, motion och hälsa är viktigt för ungdomars välbefinnande. Barn och ungdomar som rör på sig sover bättre, har mer energi, lär sig samarbeta och presterar bättre i skolan. De utvecklar även olika förmågor att angripa idrottens utmaningar såväl inom skolämnet Idrott och Hälsa som på sin fritid. När doktorsavhandlingen presenterades befann, och befinner, sig även nu forskningen om IH delvis i en ny och annorlunda fas. Fokus ligger i högre grad på att betrakta idrott, motion och hälsa som betydelsefulla livsstilsval och viktiga delar för ungdomars välbefinnande. Utifrån elevernas perspektiv på villkor och utmaningar i IH finns ett fortsatt behov av att undersöka elevernas förslag till förändring och förbättring, samt konsekvenserna av att IH är ett ämne som ”är live liksom”.


 Mikael Franzén

 

Idrott och folkhälsa i stadsplanering – så får vi in idrott & folkhälsa i den växande och förtätade staden

Mikael Franzén har arbetat som projektledare och strateg under lång tid och i olika organisationer som t.ex. Akademiska sjukhuset och arbetar nu som strateg på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Mikael har i sin roll som strateg skapat och använt ett antal olika verktyg för att skapa en samlad bild av många olika behov, hos många olika målgrupper, kartlagda på olika sätt. Resultatet av denna samlade bild kan användas i lokalförsörjningsplanering för idrotts- och fritidsanläggningar, kultur- och fritidslokaler och för att förbättra förutsättningarna för god folkhälsa.

Innehållet i föreläsningen handlar bl.a. om:
· Strategisk planering för idrotts- och fritidsanläggningar i olika former som svarar upp mot behoven och som bidrar till en långsiktig och hållbar stadsutveckling.
· Hur du identifierar behov hos olika målgrupper och utformar och bygger hållbara och flexibla anläggningar för olika målgrupper och olika behov.
· Så får du in idrott-fritid-folkhälsa i den tidiga fysiska planeringen av staden och kommunen.
· Hur du skapar bättre förutsättningar för samlokalisering och samnyttjande mellan idrott-fritid-kultur.


 Sara Dinwiddie

 

Alkohol och idrott – hur hänger det ihop?

Sara Dinwiddie är ansvarig för IQs Nätverk. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget som arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.               

Idrotten står för hälsa och välmående och är ett av samhällets viktigaste alkoholförebyggande sammanhang. Samtidigt vet vi att det finns sammanhang inom idrotten där alkohol kan finnas med eller till och med upplevs som helt naturligt. Inte minst inom supporterkulturen. Under föreläsningen lyfts dualiteten kring idrotten som frisk- och riskfaktor kopplat till alkohol, konkreta tips och verktyg samt exempel på goda lokala insatser.


Peter Bergvall Virtanen

Rörelseförståelse (Physical Literacy) – nyckeln till ett fysiskt aktivt liv?

Peter Bergvall Virtanen är Sakkunnig inom barn och ungdomsidrott vid Örebro läns Idrottsförbund. 

Föreläsningen kommer att ge en inblick i begreppet Physical Literacy eller Rörelseförståelse som Riksidrottsförbundet har valt att översätta det till. Rörelseförståelse är egentligen inte ett nytt begrepp, men har under de senaste åren aktualiserats runt om i landet. Allt fler har intresserat sig för detta begrepp. Samverkan mellan olika samhällsaktörer formas och verksamhet utvecklas med rörelseförståelsen som bas. Genom att utveckla rörelseförståelse skapas goda förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv. En väl utvecklad rörelseförståelse gör dig bättre rustad oavsett om det handlar om hälsa eller för att bli framgångsrik i idrott. Vad är då Rörelseförståelse, varför är det viktigt? Dessa frågor kommer belysas i föreläsningen liksom exempel på hur man kan utveckla rörelseförståelsen.


 John Jouper

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

Föreläsare är John Jouper som undervisar i ledarskap, prestation och hälsa vid Örebro universitet. Han är bland annat författare till boken; Mental tuffhet – fokus på uppgiften. 

Vandrande tankar och grubblerier är några orsaker till psykisk ohälsa och svaga prestationer såväl inom skolan, idrotten och yrkeslivet. Föreläsningen startar i situationen ”när det inte fungerar”, fortsätter med lite teori om vad som händer med tankar och känslor, för att avslutas med praktiska råd och tips till en bättre hälsa och prestation.


 Elin Ekblom Bak

Stillasittande, fysisk aktivitet och hälsa

Elin är högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet. Hon har en akademisk titel som "Med dr i medicinsk vetenskap". Hon arbetar på Gymnastik och idrottshögskolan och tillhör enheten Fysisk aktivitet och hälsa.

Är stillasittande en hälsofara? Eller är betydelsen för hälsan överdriven? Forskningen då och nu. ”Friskvårdsmottagningen” på Gymnastik- och idrottshögskolan; ett praktiskt exempel på hälsopedagogens samverkan med hälso- och sjukvården.


Tor Söderström

När idrott fungerar – varför fungerar det?

Tor Söderström är professor vid Idrottshögskolan vid Umeå Universitet.

En stor del av barn och ungdomar idrottar i en förening. Den ideella idrotten leds i huvudsak av engagerade föräldrar. Den bild som ges av barn- och ungdomsidrotten i media är många gånger en negativ bild. Media rapporterar om bl.a. elitsatsningar för barn och föräldrapress. Det är sällan som den goda barnidrotten får utrymme. Utifrån ett samarbetsprojekt med Svenska fotbollförbundet där vi intervjuat barn och ledare i välfungerande föreningar kommer föreläsningen att behandla barn och ungdomars röster om vad som gör fotbollen rolig och meningsfull, vad i miljön som är viktigt för att man ska känna sig tillfreds med verksamheten men även vad ledare kan tänka på och vilka ledstjärnor föreningar kan arbeta efter för att barn- och ungdomar ska trivas och utvecklas.    


 Inger Eliasson

                                                                                                                      Att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott 

Inger är universitetslektor och docent i pedagogik vid Umeå Universitet. Hon forskar särskilt om barn- och ungdomsidrott och undervisar i ämnen som idrottspedagogik, pedagogik samt Idrott och hälsa.

Inger Eliasson presenterar ett unikt forskningsprojekt om vad det innebär att vara tränare för sitt eget barn eller att som barn ha sin förälder som tränare. Det finns behov av att förstå mer om vad dessa dubbla roller innebär och vad de får för konsekvenser för de inblandade.


Margareta Johansson

 

Samverkan mellan idrott och folkhälsa i Örebro län

Margareta Johansson är Folkhälsochef vid Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF).  

Föreläsningen betonar att samverkan är nödvändig och kommer att beskriva idrotten som en part i folkhälsoarbetet i Örebro län. För att uppnå en god, jämlik och jämställd folkhälsa i befolkningen är samverkan en grundläggande förutsättning. Region Örebro län, länets kommuner och Örebro läns idrottsförbund har under många år samverkat i det regionala och lokala folkhälsoarbetet. Långsiktiga avtal och överenskommelser ligger till grund för ett sammanhållet och kunskapsbaserat folkhälsoarbete där idrottsrörelsen spelar en viktig roll för att främja fysisk aktivitet och bidra till ett socialt hållbart samhälle.