Föreläsare – Halsoakademikerna

Föreläsare

Här kan du läsa mer om föreläsarna under Hälsovetardagarna 2018.

 Jan Linde från Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF)

Bild på Jan LindeLogotyp för SFFFJan Linde är förbundsordförande i SFFF och initiativtagare till årets tema Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa. Under hälsovetardagrna kommer Jan att presentera och tala kring sin bok med samma namn. Temat kommer fungera som en tankeväckare för både politiker, tjänstepersoner i offentlig verksamhet och andra som är intresserade av att lära sig mer om civilsamhället och om hur man stärker samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Jan kommer inte bara tala kring folkhälsa utan även beskriva den oerhört stora betydelse som civilsamhällets organisationer har haft och har för utvecklingen av vårt samhälle.

 

Vice ordförande och professor Per-Olof Östergren från Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF)

Bild på Per-Olof ÖstergrenLogotyp för SFFFDet finns ojämlikhet i hälsa som beror på utbildnings- och inkomstsniåverna, bostadsituationen, delaktighet och inflytande i samhället. Det kan även talas som ohälsans ansikten som på statistisk nivå de främsta orsakerna till  psykisk och fysisk ohälsa.

 

Göran Boëthius från Tobaksfakta - Oberoende Tankesmedja

Logotyp för TobaksfaktaGöran Boethius från Tobaksfakta

Göran Boëthius är docent och pensionerad lungläkare. Utgår från vardagslivet på sjukvårdsgolvet, 40 års engagemang i tobaksförebyggande arbete på lokal, nationell och internationell nivå, aktiv i Läkare mot Tobak och Tobaksfakta - oberoende tankesmedja. Föreläsningen sammanfattar kort tobaksbrukets omfattning, effekter och karaktär. Världssamfundets äntliga insikt om tobaksindustrin som roten till det onda ledde till den första globala konventionen på hälsoområdet. Hälsopolitiska beslut nödvändiga för att övriga åtgärder ska ha effekt. Ungas rätt till tobaksfrihet är vuxnas ansvar. Livsstilsfrågornas del i det globala hållbarhetsarbetet. Professionella yrkesgrupper i hälso-och sjukvården har stora möjligheter att påverka - vilka skulle ha större ansvar?!

 

Malin Andersson från Riksidrottsförbundet (RF)

Logotyp för Riksidrottsförbundet

Bild på Malin AnderssonDet finns stora utmaningar med ojämlik hälsa i alla åldersgrupper. Samhället behöver ta krafttag för att möta dessa växande problem. Idrottsrörelsen kan och vill vara en viktig aktör för att tillsammans med andra skapa ett starkare Sverige.

 

Maria Magnusson och Moa Hallmyr från Angereds närsjukhus

BIld på Maria MagnussonBild på Moa HallmyrLogotyp Västra GötalandsregionenMaria Magnusson och Moa Hallmyr arbetar som folkhälsoplanerare respektive folkhälsoutvecklare på Angereds Närsjukhus. De kommer att presentera det hälsofrämjande arbete som de i enlighet med sjukhusets uppdrag bedriver i nordöstra Göteborg, med fokus på god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Dessutom kommer de att berätta om helhetsmetodiken, det redskap för styrning och uppföljning av folkhälsoarbete som de har i uppdrag att sprida och utveckla vidare.

 

Sofia Olsson och Freja Anckers från Unga Allergiker

Bild på Sofia Olsson och Freja AnckersLogotyp för Unga AllergikerUnga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna – inte allergin. I höstas drog vi igång vårt arbete kring en meningsfull fritid för alla. Kom och lär dig mer om vårt förbund och hur vi jobbar med dessa frågor! Organisationen samarbetar bl.a med Astma och allergiförbundet samt SCUF(Svenska Celiakiungdomsförbundet).

 

Karl Gauffin från Stockholms universitet

Bild på Karl GauffinLogotyp för Stockholms UniversitetDet finns markanta klassrelaterade skillnader i alkoholrelaterad ohälsa. Enligt Karl Gauffins studier så kan de i första hand förklaras av socioekonomiska skillnader i skolresultat.

 

 

Professor Margareta Kristensson vid Linköpings Universitet

Logotyp för Linköpings UniversitetBIld på Margareta KristenssonMargareta Kristensson är professor och överläkare i socialmedicin vid Linköpings Universitet/Region Östergötland. Utgångspunkten för hennes föreläsning är att det finns påtagliga skillnader i hälsa i välfärdslandet Sverige. Margareta Kristensson kommer att beskriva hur dessa ser ut, vad vi vet om dess orsaker och vad vi kan göra för att minska dem.

 

Lisa Klefbom från Unga drogförebyggare

Bild på Lisa KlefbomLogotyp för Unga DrogförebyggareUnga Drogförebyggare är en ideell ungdomsorganisation vars syfte är att engagera unga i det drogförebyggande arbetet, genom att sprida kunskap och skapa lokalt engagemang via lokalföreningar. Gör unga delaktiga i civilsamhället och det drogförebyggande arbetet som vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv.

 

Ing-Marie Wieselgren från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Bild på Ing-Marie Wieselgren

Logotyp för SKL

Folkhälsan i Sverige är till stora delar god. Däremot är hälsan ojämnt fördelad i befolkningen. Skillnaden ökar mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta. Hur kan vi utforma våra insatser för att utjämna skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och utbildningsgrupper för att minska de påverkbara hälsoklyftorna?

 

Gerda Nilsson Tjernström från Generation PEP

Logotyp för Generation PEP

Gerda NilssonGeneration Pep är en icke vinstdrivande organisation. Sveriges fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och endast var åttonde 13-åring rör på sig tillräckligt mycket. Endast var fjärde barn äter tillräckligt mycket frukt och grönt. Larmrapporterna om våra barns ohälsa avlöser varandra och det är hög tid att göra mer åt saken än att bara konstatera att det är illavarslande. För att vända den nedåtgående trenden behöver vi samla och ena krafter från hela samhället.

   

Ludvig Sandberg från FORUM

Bild på Ludvig SandbergLogotyp för ForumLudvig är politisk sakkunnig från FORUM. Ludvig kommer att beskriva civilsamhällets betydelse för folkhälsan och varför människors organisering inom det civila samhället har stor betydelse för folkhälsan i ett land. Några av de viktiga mekanismerna han kommer att tala om är delaktighet och hälsa, rörelse och hälsa, målgruppsinriktat arbete och hälsa, samt medskapande hälsa.

 

Emma Ekblom från Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland

Bild på Emma EkblomLogotyp för BrukarrådetArbetar med brukarinflytande på olika nivåer, i sin roll som metodutvecklare för föreningen Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland.

 

 

 

Gunhild Hansen & Björn Hultén från Fritidsbanken

Bild på Gunhild Hansen och Björn Hultén

Logotyp för Fritidsbanken

Björn Hultén kommer från Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna och Gunhild Hansen kommer från Studiefrämjandet som driver Föreningshuset Kontakten i Gottsunda. Björn kommer att berätta om vad är Fritidsbanken, vad står det för och varför vill man både från kommunen och regionen starta Fritidsbanker i hela Uppland. Gunhild kommer att beskriva hur man på Föreningshuset Kontakten har gått tillväga för att starta och berätta om vad man har lärt sig på den resan.

 

 

Håkan Eriksson från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland (LNF VG)

Bild på Håkan ErikssonLogotyp för LänsnykterhetsförbundetArbetar med att administrera LNF VG styrelses arbete, hantering av folkhälsoprojektmedel, lång erfarenhet av föreningsteknik och medarrangerar Förebygg.nu och arbetar även som konsult för SLAN. Ska tala om nykterhetsrörelsens nationella arbete (SLAN) och om det regionala arbetet i Västra Götalandsregionen.