HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Hälsoakademiker

En hälsoakademiker har en 3-årig akademisk utbildning och arbetar i föreningar, företag, organisationer, kommuner, landsting och stat med att förebygga och främja hälsa. Hälsoakademiker har läst ämnen inom hälsovetenskap, folkhälsa och idrottsvetenskap som t.ex. pedagogik, psykologi, sociologi, idrott, friskvård, epidemiologi, hälsoekonomi och hälsopromotion för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp-, organisations- eller samhällsnivå.

Utbildningsbakgrund

Hälsoakademiker har minst tre års studier på högskola/universitet, motsvarande 180 hp (alternativt 120 p), där minst 120 hp (80 p) är inom områdena idrott, hälsa & friskvård, eller folkhälsa. Exempel på huvudämnen är pedagogik, hälsopromotion, folkhälsa och idrottsvetenskap. Den akademiska utbildningen ställer krav på och utvecklar förmågan att tillägna vetenskaplig fakta, reflektera över problemställningar och utveckla ny kunskap genom uppsatser och arbeten. Många utbildningar erbjuder praktik vilket ger praktisk erfarenhet av att jobba som hälsovetare.

Arbetsområden och yrken

Hälsoakademiker arbetar med att förebygga ohälsa och främja hälsa inom föreningar, företag, organisationer, kommuner, landsting och stat. Många driver eget företag och erbjuder tjänster till såväl individer som företag och organisationer. Som hälsoakademiker arbetar man inom något av områdena idrott, friskvård & hälsa eller folkhälsa.

Hälsovetare inom idrott

Inom idrottsområdet finns yrkestitlarna Idrottskonsulent och Idrottstränare/Coach.

Idrottskonsulent
Arbetar ofta i idrottsföreningar eller organisationer.

Idrottstränare/Coach
Arbetar som ledare och instruktör inom idrottsvärlden.

Hälsovetare inom hälsa & friskvård

Inom området hälsa & friskvård finns yrkestitlarna Friskvårdskonsulent, Hälsopedagog och Hälsoutvecklare.

Friskvårdskonsulent
Arbetar ofta aktivitetsinriktat med personal både individ och gruppnivå.

Hälsopedagog
Arbetar ofta på gruppnivå med planering och genomförande av utbildningar

Hälsoutvecklare
Arbetar ofta strategiskt med arbetsuppgifter såsom initiering, planering och uppföljning av hälsoprojekt.

 

Hälsovetare inom folkhälsa

Inom området folkhälsa finns yrkestitlarna Folkhälsoplanerare, Folkhälsostrateg, Folkhälsosamordnare.

Folkhälsoplanerare
Arbetar ofta med att organisera konkreta insatser och aktiviteter inom kommun och landsting

Folkhälsostrateg
Arbetar ofta med de strategiska folkhälsofrågorna på samhälls- och befolkningsnivå.

Folkhälsosamordnare
Arbetar ofta med att samordna en regions eller ett läns folkhälsoarbete och är ett stöd för folkhälsoplanerarna och folkhälsostrategerna.

Akademisk utbildning

Hälsovetaren har minst 3 års studier på högskola/universitet motsvarande 180 hp (alternativt 120 p), där minst 120 hp (80 p) är inom områdena idrott, friskvård & hälsa, och folkhälsa.

Efterfrågad kompetens - Hälsovetare