HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Medlemmarna

HälsoAkademikernas medlemmar är folkhälsovetare, idrottsvetare och hälsovetare inom hälsa & friskvård, som har läst en akademisk utbildning på högskola eller universitet. Utbildningarna ger kunskap om vad som förebygger ohälsa och främjar hälsa. Inom yrkesområdena erbjuds varierande arbetsuppgifter mot olika målgrupper.

HälsoAkademikernas medlemmar är cirka 1000 till antalet och är spridda över hela Sverige samt några utomlands. Ungefär 40 procent av medlemmarna finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Resterande cirka 60 procent är relativt jämnt fördelade över landet, med aningen fler kring studieorterna där utbildningarna finns (exempelvis Umeå, Gävle, Halmstad och Örebro).

Medlemmarna kommer framför allt från ett antal olika högskole- och universitetsutbildningar inom områdena idrott, friskvård & hälsa, och folkhälsa. Majoriteten kommer ifrån Hälsopedagog 17,6 procent, Idrottspedagog 14,3 procent, Idrottsvetenskap 14,1 procent, Folkhälsovetenskap 13,5 procent, Hälsoutvecklare 11,2 procent med mera. De tre största grupperna är de med idrottspedagogisk/-vetenskaplig, hälsopedagogisk samt folkhälsovetenskaplig utbildning. De är de utbildningar som föreningen under längst tid haft kontakt med samt rekryterat från. Under 2000-talet så startades många nya utbildningar inom nämnda områden och studenterna vid dessa program har sökt sig till oss.

Medlemmarna arbetar inom alla sektorer på arbetsmarknaden (privat, stat, landsting, kommun). Nära hälften av medlemmarna arbetar inom den privata sektorn och ungefär en fjärdedel arbetar inom kommunal sektor. Övriga är jämfördelade på landsting och statlig sektor. Majoriteten är tillsvidareanställda, 77 procent, men det finns även en del med tidsbegränsade (projekt-)anställningar samt egna företagare, 23 procent.

Det dominerande arbetsområdet är att arbeta med friskvårds- och hälsofrågor i någon form åt eller på företag, det vill säga antingen som anställd eller som konsult. Cirka 10 procent är anställda inom företagshälsovården, men betydligt fler än så arbetar åt eller inom den branschen som konsulter. Detta är ett arbetsområde vars omsättning beräknas dubbleras inom de närmaste åren.

Även föreningskonsulent hör till de vanligare arbetena inom medlemskåren. Ett växande arbetsområde inom medlemskåren och på arbetsmarknaden totalt är arbete med folkhälsofrågor, som folkhälsoutvecklare, folkhälsosamordnare, hälsopedagog, hälsoplanerare med flera.

Efterfrågad kompetens - Hälsovetare