HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Föreningens stadgar

Stadgar för HälsoAkademikerna, gällande från och med 2010-02-01.

HälsoAkademikerna – föreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa.

  
§ 1 Ändamål

HälsoAkademikerna, är en partipolitiskt neutral sammanslutning av yrkesverksamma och studerande inom idrotts-, friskvårds-, hälso- och folkhälsoområdet. Föreningen är ansluten till SACO-förbundet SRAT.

Föreningen är en kontaktförening med syfte att främja medlemmarnas intressen genom att tillhandahålla traditionellt fackligt stöd samt som branschförening utgöra en resurs för medlemmarnas yrkesmässiga utveckling. Föreningen uppfyller sitt syfte genom att verka internt mot medlemmarna med riktade insatser samt även externt gentemot arbetsmarknaden och det omgivande samhället med att marknadsföra medlemmarnas kompetens.

Föreningens kärnfrågor är:

 • att bevaka och påverka arbetsmarknaden
 • att marknadsföra medlemmarnas kompetensområden
 • att bevaka och påverka branschens högskole-/universitetsutbildningar
 • att utgöra remissinstans för SRAT i frågor som rör dess medlemmar
 • att lämna SRAT underlag och upplysningar i förhandlingsfrågor
 • att främja medlemsrekrytering till SRAT
 • att främja sammanhållningen mellan medlemmar
 • att bidraga till att medlemmarna hålles informerade i branschrelaterade och fackliga frågor

§ 2 Medlemskap

Person med minst 180 högskolepoäng (120 poäng) från utbildning på högskola/universitet.

För detaljer rörande riktlinjer för medlemskap hänvisas till stadgebilagan: Styrdokument: Medlemskap

Studerande på utbildningar som i enlighet med ovanstående dokument uppfyller medlemskriterierna kan under studietiden beviljas studerandemedlemskap i SRAT/HälsoAkademikerna.

Beslut om medlemskap fattas av SRAT efter samråd med HälsoAkademikerna

§ 3 Medlems skyldighet

Medlem skall vara lojal mot föreningen, följa dess anvisningar och respektera dess beslut. Åtgärd som vilar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt skall dock ej betraktas som bristande lojalitet.

Medlem får tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, om denne uppfyller AEA.s krav.

Fullvärdig medlem får inte samtidigt vara ansluten till annat förbund eller förening inom SACO, utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört förbund eller förening. Fullvärdig medlem får inte under samma tid vara medlem i förbund eller annan facklig förening som är ansluten till annan huvud- och centralorganisation än Sveriges akademikers centralorganisation, SACO.

Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från SRAT eller HälsoAkademikerna rörande problem som uppkommit redan vid tiden före inträdesansökan. SRAT:s respektive HälsoAkademikerna:s styrelse kan dock bevilja sådan service från förbundet respektive föreningen om särskilda skäl föreligger.

§ 4 Utträde

Medlem äger efter skriftlig anmälan rätt till utträde ur föreningen. Utträde sker efter tre månader efter utgången av den kalendermånad i vilken anmälan har skett. Beslut om utträde fattas av SRAT efter samråd med föreningen. Utträde kan i vissa fall medges efter kortare tid.

§ 5 Uteslutning

SRAT har efter samråd med föreningen rätt att utesluta medlem om denne

inte inom föreskriven tid och ej heller efter påminnelse erlagt fastställda avgifter
genom uppsåtligt åsidosättande av föreningens stadgar eller beslut allvarligt skadat föreningen.

§ 6 Organisationen

Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:

 • föreningsstämma, ordinarie och extra
 • styrelse
 • ombud vid Förbundsmöte eller annat organ inom SRAT

§ 7 Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämma, ordinarie eller extra.

Föreningsstämman består av föreningens medlemmar.

Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver annat.

Rösträtt utövas av personlig närvarande medlem.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas vartannat år, före februari månads utgång. Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma kalla samtliga medlemmar. Kallelsen sker på det sätt som styrelsen finner lämpligt.

Styrelsen skall senast vid föreningsstämman tillställa medlemmarna:

 • föredragningslista
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • propositioner
 • motioner med styrelsens yttrande
 • valberedningens förslag

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 • mötets öppnande
 • fastställande av föredragningslista
 • val av mötesordförande
 • val av mötessekreterare
 • val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • mötets behörighet
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • propositioner
 • motioner med styrelsens yttrande
 • val av ordförande
 • val av ordinarie styrelseledamöter
 • val av suppleanter
 • val av valberedning
 • övriga i föredragningslistan upptagna ärenden
 • mötets avslutning

§ 8 Val

Val sker med sluten omröstning om antalet nominerade överstiger antalet platser eller i övrigt om någon begär det.

Varje personligt närvarande medlem äger en röst.

§ 9 Motioner

Föreningsstämman får behandla motion om den är skriftlig och inkommit till föreningen senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen skall yttra sig över motionen.

§ 10 Valberedning

För beredning av val av styrelse och revisor skall det finnas en valberedning. Valberedningen består av två ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande och utses inom valberedningen, samt en suppleant. Ingen av dessa får ingå i HälsoAkademikerna´s styrelse. Valberedningen väljs av föreningsstämman på två år. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie eller extra föreningsstämma.

§ 11 Revisor

För fortlöpande granskning av styrelsens räkenskaper skall det finnas en revisor samt en suppleant. Revisor samt suppleant väljs av SRAT´s förbundsstämma för de kommande verksamhetsåren. Det åligger revisorn att granska föreningens räkenskaper. Räkenskaper skall redovisas per verksamhetsår (januari - december) och vara tillgänglig för revisorn senast 15 januari.

§ 12 Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen skall kalla till extra föreningsstämma då de bedömer att viss fråga bör underställas föreningsstämma för avgörande eller om viktig information finns att meddela.

Styrelsen Skall senast tio dagar före sammanträdet kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen skall samtidigt med kallelsen utsända föredragningslista för sammanträdet.

Vid extra föreningsstämma får endast det eller de ärenden som föranlett den extra föreningsstämman behandlas.

§13 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och som mest nio ledamöter samt två till tre suppleanter som utses av föreningsstämman. Mandattiden för ordförande är två år. Övriga ledamöter väljs på två år. Suppleanterna väljs på en tid av två år. Föreningsstämman väljer ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig och utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

§ 14 Styrelsens uppgifter

Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och föreningsstämmans beslut.

Styrelsen skall sammanträda efter kallelse av ordföranden. Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen beslutar med enkel majoritet. För besluts giltighet erfordras dock, att fler än hälften av antalet ledamöter i styrelsen deltar i beslutet.

Styrelsen har rätt att adjungera studeranderepresentanter och regionala kontaktpersoner till styrelsemötena.

§ 15 Avgifter

Medlemmarna erlägger medlemsavgift till SRAT. Avgiftens storlek fastställs av SRAT.

§ 16 Stadgeändring

Föreningsstämman beslutar om ändring av dessa stadgar och tidpunkten för ändringens ikraftträdande. För stadgeändring fodras beslut med 2/3 majoritet av antalet närvarande medlemmar eller beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett ordinarie. Föreningens stadgar samt förändringar av dessa skall godkännas av SRAT:s styrelse.

§ 17 Upplösning

För upplösning av föreningen fodras beslut av 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett ordinarie.