HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Styrelsen

HälsoAkademikernas styrelse består av medlemmar som har valts in som styrelseledamöter under föreningsstämman som hålls vartannat år.

Andreas Lövdahl

Ordförande

Ansvarsområde Ordförande, arbetsmarknadsfrågor, kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Kandidatexamen, Friskvårdspedagogiska programmet, Högskolan i Gävle, 1997. Pedagogik, Umeå Universitet, 1994.

Yrke/sysselsättning Egen företagare sedan 2005 inom organisationsutveckling, förändringsarbete samt arbetsmiljö och hälsa.

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska verka för att Hälsovetare blir en allt tydligare och starkare yrkesgrupp på arbetsmarknaden. I samarbete med SRAT ska vi verka för trygga arbetsförhållanden och en god löneutveckling.HälsoAkademikerna ska även vara det starkaste nätverket för kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma/studerande inom samtliga våra områden.

Amanda Backlund

Leif Gustafsson

Styrelseledamot

Ansvarsområde Rekrytering och att utveckla idrottsområdet inom föreningen. Kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Program i Hälsopromotion, Högskolan Väst. Idrottspsykologi, Örebro & Halmstad.

Yrke/sysselsättning Egen företagare. Fa Hälsovågen

Framtidsvision Att fler inom olika områden ser hälsan som en resurs till sin verksamhet. Jag vill försöka göra ett bra arbete i Hälsoakademikernas styrelse och bidra med erfarenheter från både arbetsliv och idrottsrörelsen.

Magnus Lindström

Styrelseledamot Magnus LindströmStyrelseledamot

Ansvarsområde Internt utvecklingsarbete och Arbetsmarknadsfrågor.

Utbildning Idrottspedagogiskt program inr folkhälsovetenskap, Högskolan I Halmstad 1998.

Yrke/Sysselsättning Förbundschef inom finansiell samordning i offentlig sektor.

Framtidsvision Jag vill att hälsovetare ska ge en ökad kompetens i offentlig och privat sektor och bidra med att kan minska ohälsa och sjukfrånvaro. Hälsovetare kan öka förståelsen och kompetensen inom civilsamhället/ idrottsrörelsen av vikten av inkluderande, hälsofrämjande verksamhet och villkor inom barn och ungdomsidrott. Med lång erfarenhet från offentliga arbetsgivare och från idrottsrörelsen vill jag jobba med hälsovetarnas utveckling inom dessa områden.

Vladimir Savecs

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Kravprofil och legitimation för hälsovetare.

Utbildning: Kandidatexamen med huvudområdet idrott, inriktning hälsa från hälsopedagogprogrammet vid GIH (2016). Flertal fristående kurser inom hälsoområdet vid KI och GIH. Pågående masterutbildning.

Yrke/sysselsättning: Hälsopedagog inom psykiatrin, Region Stockholm (Psykiatri Nordväst).

Framtidsvision: Hälsovetares akademiska kompetens inom hälsofrågor har en stark position på arbetsmarknaden. Utbildning är anpassad utefter efterfrågad kompetens så att hälsovetare kan prestera produktivt och framgångsrikt i sin yrkesutövning med stöd från evidens och beprövad erfarenhet. Hälsovetares kompetens ses som en viktig resurs i arbete med hälsa på samhälls- såväl som på individnivå inom både offentlig och privat sektor och belönas utefter erfarenhet, kunskap och arbetsprestation.