HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Styrelsen

HälsoAkademikernas styrelse består av medlemmar som har valts in som styrelseledamöter under föreningsstämman som hålls vartannat år.

Nuvarande styrelse valdes in på föreningsstämman den 8e mars 2022. 

Andreas Lövdahl

Ordförande

Ansvarsområde Ordförande, arbetsmarknadsfrågor, kontaktperson vid frågor om eget företag. 

Utbildning Kandidatexamen, Friskvårdspedagogiska programmet, Högskolan i Gävle, 1997. Pedagogik, Umeå Universitet, 1994.

Yrke/sysselsättning Egen företagare sedan 2005 inom organisationsutveckling, förändringsarbete samt arbetsmiljö och hälsa.

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska verka för att Hälsovetare blir en allt tydligare och starkare yrkesgrupp på arbetsmarknaden. I samarbete med SRAT ska vi verka för trygga arbetsförhållanden och en god löneutveckling.HälsoAkademikerna ska även vara det starkaste nätverket för kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma/studerande inom samtliga våra områden.

Jessica Tallbacka

Vice ordförande

Ansvarsområde Huvudfokus på studerandemedlemmar.

Utbildning Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Mälardalens universitet, år 2017 och ledarskapsutbildning på magisternivå inom arbetsliv och hälsa, Mälardalens universitet, 2021. 

Yrke/sysselsättning Handläggare på Arbetsförmedlingen Västmanland, med ansvar för rehabiliterings- och stödinsatser för personer med funktionsnedsättning eller ohälsa.  

Framtidsvision En friskare befolkning och förbättrad folkhälsa i Sverige! För att detta ska vara görbart behövs hälsovetarnas kompetens i samhället. Genom ökad uppmärksamhet och en tydligare roll på arbetsmarknaden tack vare HälsoAkademikernas arbete kommer hälsoveterna lyftas fram och prioriteras mer, vilket kommer gynna hela befolkningen långsiktigt.    

Peter Larsson

Styrelseledamot

Ansvarsområde Internt utvecklingsarbete.

Utbildning Kandidatexamen Idrottspedagogiska programmet i Halmstad 2001, inriktning mot psykologi och pedagogik.

Yrke/sysselsättning Friluftssamordnare, Länsstyrelsen Blekinge 

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska vara det breda och självklara valet för akademiker inom de områden där föreningen verkar. Föreningen ska jobba för att fortsätta stärka yrkesgruppens viktiga roll i företag och organisationer och för de enskilda medlemmarnas trygghet på sina arbetsplatser.

Josephine Berge

Styrelseledamot

Ansvarsområde -

Intresseområde Hälsovetare inom hälsa- och sjukvården.

Utbildning Kandidatexamen i kostvetenskap från Hälsopromotionsprogrammet, Göteborgs Universitet, 2015.

Yrke/sysselsättning Friskvårdssamordnare på Åkeshovs sim- och idrottshall och Beckomberga sim- och idrottshall (Idrottsförvaltningen).

Framtidsvision Att hälsovetare blir en naturlig titel på vårdcentraler, ungdomsmottagningar och inom företagshälsovården.

Josefine Jönsson

Styrelseledamot

Ansvarsområde Samordnare för hälsovetare i skola, kontaktperson vid frågor om eget företag.

Utbildning Kandidatexamen i kostvetenskap, från hälsopromotionsprogrammet, Göteborgs Universitet 2013. Utbildad till Hälsoprofilbedömare via HPI Nordic 2012. Utbildad ungdomsledare och instruktör 2008-2016.

Yrke/sysselsättning Hälsoutvecklare och arbetsmiljöstrateg och driver företaget Happy Performance.

Framtidsvision Min vision är att vi hälsovetare får höjd status med licens och att vi blir en naturlig yrkesroll på de flesta arbetsplatser.

Jimmy Ehrnholm

Styrelseledamot

Ansvarsområde IT

Utbildning Medicine masterexamen med huvudområde Folkhälsovetenskap från Linköpings Universitet.

Yrke/sysselsättning Projektsamordnare på Linköpings kommun.

Framtidsvision HälsoAkademikerna ska arbeta för ökad uppmärksamhet för hälsovetarnas professioner och vilka kunskaper hälsovetare har för samhället och arbetsgivare. Likaså arbeta för att fler väljer att vara med i HälsoAkademikerna och därigenom blir större som förening. HälsoAkademikerna ska vara det självklara valet för akademiker inom hälsovetenskaperna.  

Sofia Strand

Styrelseledamot

Ansvarsområde Digital marknadsföring.

Utbildning Kandidatexamen i idrottsvetenskap och Magisterexamen i folkhälsovetenskap.

Yrke/sysselsättning Verksamhetsutvecklare, hälsoinspiratör och gruppträningsinstruktör i Halmstad.

Framtidsvision I Sverige ska vi ha världens friskaste befolkning och hälsofrämjande insatser ska ständigt finnas som en given punkt på den politiska agendan och i arbetslivet. HälsoAkademikernas insatser ska vara en bidragande faktor på denna resa, bland annat genom att fler folkhälsovetare, idrottsvetare och hälsovetare både uppmärksammas och bidrar med tydliga roller på arbetsmarknaden och i samhället utifrån deras värdefulla utbildning och kompetens.

Leo Nykvist

Styrelseledamot

Ansvarsområde Delaktig i arbetet gällande kompetensprofiler och spridning av information/kunskap om vikten av ett hälsofrämjande perspektiv för barn och ungdomar i skolan. Uppstart av ett fördjupat samarbete med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) inom projektet kraftsamling psykisk hälsa. 

Utbildning Kandidatexamen i personal och arbetsliv (arbetslivspedagogik- lärande, utveckling och ledarskap i organisationer) vid Linnéuniversitet (2019). Masterexamen i folkhälsa vid Uppsala universitet (2022). Masterexamen i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet (pågår-2023).

Yrke/sysselsättning Aktivt arbetssökande i kombination med att arbeta som lastbilschaufför.

Framtidsvision Ett gott subjektivt välbefinnande borde vara en självklarhet på livets resa från barndomen till ålderdomen. Samtliga ben inom Hälsoakademikerna (idrott-, hälso- och folkhälsovetare) ska vara en naturlig del inom utbildningsväsendet och i arbetslivet, likt många andra professioner. På så vis kan vi tillsammans bidra till att den enskilda individen förbättrar sina möjligheter att kunna bli en bättre version av sig själv utifrån dennes givna förutsättningar. Förhoppningen är att det möjliggör att de höga sjuktalen inom exempelvis psykisk ohälsa kan reduceras.